MK_10_200.pdf

MK_10_200.pdf — PDF document, 3242Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G   H I V A T A L O S   L A P J A
2010. december 30., csütörtök
Tar ta lom jegy zék
2010. évi CLXIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl
31047
2010. évi CLXX. törvény
Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények 
módosításáról
31209
2010. évi CLXXI. törvény
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
31214
2010. évi CLXXII. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
31249
351/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával összefüggõ módosításáról
31291
352/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
31537
353/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
A nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl
31546
354/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról,
valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének
meghosszabbításáról
31547
355/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
31553
356/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet módosításáról
31555
357/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
A szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális,
gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel
összefüggõ módosításáról
31555
358/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggõ
módosításáról
31566
359/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
31591
360/2010. (XII. 30.) Korm. 
rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális,
gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényhez
kapcsolódó módosításáról
31594
MAGYAR  KÖZLÖNY
200. szám
background image
361/2010. (XII. 30.) Korm.
rendelet
Az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggõ törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvényhez kapcsolódóan egyes
kormányrendeletek módosításáról
31631
362/2010. (XII. 30.) Korm.
rendelet
Az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
31642
21/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról
31646
22/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint
a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi
díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításáról
31647
23/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló
15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
31647
24/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával
összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról
31648
25/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával
összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról
31651
26/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
módosításáról
31655
27/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról
31692
28/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a helyettes szülõk,
a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és
felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet és
a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet
módosításáról
31704
31046
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
Tartalomjegyzék
background image
II.
Törvények
2010. évi CLXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl*
Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következõ törvényt alkotja:
ELSÕ FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE
1. §
Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi
a)
bevételi fõösszegét 13 151 248,0 millió forintban,
b)
kiadási fõösszegét 13 838 618,3 millió forintban,
c)
hiányát 687 370,3 millió forintban állapítja meg.
2. §
(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi fõösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz
nyújtott költségvetési támogatási elõirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti
– a belsõ és külsõ tételeket együttesen tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyûlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A központi alrendszer elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei
3. §
Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi elõirányzatok közül a 9. mellékletben megállapított esetekben
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól.
MÁSODIK FEJEZET
A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELÕSSÉGRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY
RENDELKEZÉSEIBÕL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A 2011–2013. ÉVRE VONATKOZÓAN
4. §
(1) 2012-ben a belsõ tételek hiánya legfeljebb 5 356 090,0 millió forint.
(2) 2013-ban az elsõdleges egyenlegcél 245 593,0 millió forint.
(3) A 2013. évben a központi alrendszer elsõdleges kiadásainak korrigált fõösszege a 2012. évi korrigált fõösszeghez
viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet.
(4) A központi alrendszer külsõ tételeinek részletezését az Országgyûlés a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
HARMADIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL,
ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A központi alrendszer egyes tartalék-elõirányzatai
5. §
(1) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések
jogcím-csoporton
a)
az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselõk és hivatásos állományú nemzeti szakértõk külön
kormányrendeletben meghatározott kiadásaira,
* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-ai ülésnapján fogadta el.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31047
background image
b)
a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdõ fiatalok
munkatapasztalat-szerzése támogatására,
c)
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti
munkáltatói kifizetésekre.
(2) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás
folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait az (1) bekezdés a)–b) pontjai tekintetében
a Kormány rendeletben állapítja meg, a c) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék elõirányzatból átcsoportosítson a Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított elõirányzatok cím,
5. mellékletben szereplõ 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre,
amennyiben a helyi önkormányzati létszám leépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló elõirányzat már
felhasználásra került.
(4) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére a Kormány engedélyével támogathatók a Költségvetési Tanács
Titkárságának megszûntetésével elért valós létszámcsökkenésekkel kapcsolatos személyi kifizetések.
(5) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére
a 2011. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelõ
járulékok kifizetése. Az elõirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.
Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések
6. §
(1) A 2011. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. hitelfelvételre, értékpapír kibocsátásra és kezességvállalásra nem
jogosult.
(2) A 2011. évben a központi költségvetés Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetének terhére
történõ, 1000,0 millió forint összeget elérõ mértékû kötelezettségvállalásokat és – a központi költségvetés likviditási
helyzetére figyelemmel – a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter a rábízott vagyon
vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.
(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a)
28. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;
b)
33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;
c)
35. §-a (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2011. évben 25,0 millió forint;
d)
36. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2011. évi összesített bruttó
forgalmi értéke 10 000,0 millió forint lehet.
(4) A MiG-29-es repülõgépek és a Mi típusú helikopterek értékesítésébõl származó bevételt a honvédelemért felelõs
miniszter 2011-ben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára használhatja fel.
7. §
(1) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ,
6980,0 millió forint összegû kiadási elõirányzatból egyedi 500,0 millió forintot meg nem haladó összeget az állami
vagyon felügyeletéért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter együttes döntésével, az ezt
meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatokra.
(2) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási
bevételek alcím bevételi elõirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt
esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási elõirányzata – legfeljebb
a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – túlléphetõ.
(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím,
1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási elõirányzatai
között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási elõirányzatokat érintõen nem haladhatja meg
az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan elõirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet
az elõirányzattól.
(4) A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás érdekében az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
felülvizsgálja a közfeladatot ellátó állami szervek, és azt követõen az állami tulajdonú gazdasági társaságok ingatlan
használatát, és biztosítja e szervek lehetõség szerinti állami tulajdonú ingatlanban történõ feladatellátását, illetve
amennyiben szükséges, az egyes szervek – az ellátott közfeladatot is figyelembe véve – összevont elhelyezését.
31048
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
8. §
(1) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ,
800,0 millió forint összegû kiadási elõirányzatból egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összeget
az agrárpolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter együttes döntésével, az ezt meghaladó
összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatokra.
(2) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és
2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi elõirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén
különösen indokolt esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási elõirányzata
– legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – túlléphetõ.
9. §
(1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól 2011. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított
bevétele, amelyet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.
(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.)
által létrehozott kibocsátási egységek értékesítésébõl 2011. évben várható költségvetési bevétel Kormány által
meghatározott hányada hazai, illetve harmadik országokban megvalósuló, üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentésével kapcsolatos intézkedésekre, valamint hazai és harmadik országokban bekövetkezõ éghajlatváltozás
kezelésére felhasználható. 2011. évben a bevételbõl 560,0 millió forint kerül átcsoportosításra a fejlõdõ országok
részére nyújtandó klímafinanszírozásra a Külügyminisztérium fejezetben az 5. cím 22. Nemzetközi fejlesztési
együttmûködés és humanitárius segélyezés alcímen belül az átcsoportosításkor létrehozandó Üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások jogcím-csoportra.
(3) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítésébõl származó bevételt Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni.
(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelõs minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói
egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti
felhasználására nyitott elõirányzatot az értékesítésbõl befolyt teljes bevétellel megnövelje.
10. §
(1) A 2011. év során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) és a MÁV Start Zrt. 5000,0 millió forint
összeghatár alatt az államháztartásért felelõs miniszter és a közlekedésért felelõs miniszter együttes jóváhagyásával,
5000,0 millió forint és 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány jóváhagyásával jogosult
a)
hitel, kölcsön felvételére,
b)
garancia és kezesség vállalására,
c)
értékpapír vásárlására,
d)
váltó kibocsátására és elfogadására,
e)
kötvény kibocsátására,
f)
pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerzõdés kötésére.
(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére és az 57. § szerinti hitelnyújtásra az (1) bekezdésben foglalt
korlátozás nem vonatkozik.
(3) Az (1) bekezdésben szereplõ gazdasági társaságok adósságállománya – ide nem értve az 57. § szerint kapott hitelt –
csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg – közvetlen vagy
közvetett – többségi állami tulajdonban vannak.
A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések
11. §
(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1316,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 17 652,0 millió forintot köteles 2011. évben befizetni
a bevételeibõl az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés
részére, melyek esedékessége az elsõ három negyedév vonatkozásában a negyedévet követõ hó 20. napja, a negyedik
negyedévben december 10-e.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31049
background image
(2) A Magyar Energia Hivatal 1116,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi
1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban
10-ei befizetési idõpontra.
(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 150,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési idõpontra.
(4) A fõvárosi, megyei kormányhivatalok (fõvárosi, megyei kormányhivatalok földhivatala) 3932,2 millió forintot kötelesek
befizetni a bevételeikbõl a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap
20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra.
(5) Ha az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter irányítása alá tartozó,
az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó
összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésõbb 2011. december 20-áig teljesíteni kell.
(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 4100,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára
2011. évben egyenlõ részletekben, elsõ alkalommal 2011. február 20. napjáig, majd a tárgynegyedévet követõ
második hónap 20. napjáig.
12. §
(1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 129. §ának (3) bekezdése szerint 2011. január 1-jétõl az egy fõre
megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevõk egy fõre megállapított támogatási
normatívája 1 116 000 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája 340 000 Ft/év, a kollégiumi-diákotthoni
elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás,
valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.
(2) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli
juttatásának normatívája 308 000 Ft/fõ/év.
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi
tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2011. január 1-jétõl 437 300 forint.
(4) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
(5) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények részére – a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez nem
tartozó szakokon – az államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatók után az (1) bekezdésben megállapított
hallgatói normatíva, a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája, a diákotthoni elhelyezés normatívája,
a lakhatási támogatás normatívája, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység
normatívája, továbbá a szak képzési normatívája a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet költségvetésében biztosított.
13. §
(1) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra
a 3. melléklet 15., 16. a)–e), 17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet I. részének
1–3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos
jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.
(2) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. melléklet 15.,
16. a)–d), és a 16. ea) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv
közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési,
a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsõde intézményi keretei között bölcsõdei
ellátásban részesülõk gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók
gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási idõkeret 25%-át
gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves idõkeretnek
az elõzõekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek
megfelelõen arányosan kell megállapítani.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplõ feladatmutatók alapján
az intézményi költségvetésben meglévõ és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás
különbözetét az irányító szervtõl igényelheti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján
dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.
(6) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.
31050
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
14. §
(1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplõ elõirányzatok beszedéséért – ha törvény másként nem
rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv vezetõje tartozik felelõsséggel.
(2) A Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 23–24. alcímhez tartozó jogcím-csoportok és a 30. alcím
26. jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási elõirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi
I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.
(3) A Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 1. alcím, 32. Építésügyi célelõirányzat jogcím-csoport terhére a bevételek
mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.
Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggõ rendelkezések
15. §
(1) Az Országgyûlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését – bevételeit és
kiadásait – alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Társadalmi megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerõpiaci Alap összesen
3970,7 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.
(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a Társadalmi megújulás Operatív Program társfinanszírozásához
pályázaton kívüli támogatás formájában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján
3000,0 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.
(4) A Munkaerõpiaci Alap fejezetben 10 000,0 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra,
amelynek legfeljebb 40%-a az I. félévben, a fennmaradó rész a II. félévben használható fel az államháztartásért felelõs
miniszter döntése alapján.
(5) A Munkaerõpiaci Alap 64 000,0 millió forint költségvetési támogatásban részesül a Nemzeti Közfoglalkoztatási
Program megvalósításához.
16. §
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2011. évi forrásai terhére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (4)–(7) bekezdései szerinti, valamint nemzetközi szerzõdésen, illetve nemzetközi
kötelezettséget keletkeztetõ külön jogszabályon alapuló, így különösen Magyarország európai uniós tagságából
következõen vállalt feladatok kivételével új kötelezettség nem vállalható.
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggõ rendelkezések
A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése
17. §
(1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi
a)
bevételi fõösszegét 3 074 646,1 millió forintban,
b)
kiadási fõösszegét 3 074 646,1 millió forintban,
c)
egyenlegét nulla forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási
költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.
18. §
(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös
méltánylást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 200,0 millió
forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy az Ny. Alap kezelõjének
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.
19. §
(1) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban
részesülõ személyek évközi nyugellátás-emelésének végrehajtásával összefüggésben a Nyugdíjbiztosítási Alap
fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelõ
járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzatai tételes elszámolás alapján történõ
túlteljesülését.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31051
background image
(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint
az
elõirányzat-felhasználási,
beszámolási,
információszolgáltatási
kötelezettségét
és
jogát
az
Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatója gyakorolja.
Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése
20. §
(1) Az Országgyûlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi
a)
bevételi fõösszegét 1 370 936,7 millió forintban,
b)
kiadási fõösszegét 1 459 613,9 millió forintban,
c)
hiányát 88 677,2 millió forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási
költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.
21. §
(1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ
ellátás jogcím-csoport 1–18. jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 5. jogcímei
elõirányzatainak megemelésére.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint a 27. §-ban foglalt rendelkezés alapján évközben
végrehajtásra kerülõ intézkedések nem növelhetik az Egészségbiztosítási Alap 2011. évi költségvetése 20. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiányának összegét.
22. §
(1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton belül
az 1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között,
valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelõs miniszter
az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az E. Alap kezelõjének javaslatára
a 26. §-ban a pénzbeli ellátások körében meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.
(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró egészségbiztosításért felelõs
miniszter
tervezési,
az
e
törvényben
említettek
kivételével
az
elõirányzat-módosítási,
valamint
az
elõirányzat-felhasználási,
beszámolási,
információszolgáltatási
kötelezettségét
és
jogát
az
Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója gyakorolja.
23. §
(1) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
jogcím elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím,
4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka
jogcím-csoport elõirányzatából az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítást hajtson
végre
a)
a Természetbeni ellátások céltartalékának 40%-a mértékében, amennyiben a 4. Gyógyszertámogatás
jogcím-csoport elõirányzatainak féléves idõarányos összegét a 2011. június 30-áig teljesült kiadás nem haladja
meg,
b)
az a) pont szerint teljesített összegen felül, legfeljebb a Természetbeni ellátások céltartaléka elõirányzatának
mértékéig
a
4.
Gyógyszertámogatás
jogcím-csoport
2011.
november
30-áig
teljesült
kiadásának
figyelembevételével.
31052
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
a)
4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát a gyógyszertámogatással,
b)
5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei elõirányzatát a gyógyászati segédeszköz
támogatással
kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ – az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím elõirányzaton befolyt – bevételek
összegével.
24. §
Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi elõirányzat-túllépést
az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelõs miniszter engedélyezheti.
25. §
(1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport tartalmazza
az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehetõ egészségügyi
szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.
(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeinek
elõirányzatai együttesen 5530,1 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves
teljesítményének finanszírozására.
(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza
az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.
(4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
elõirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget.
(5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím elõirányzata
a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ intézeti
gyógyszertár külön törvény szerinti juttatás kiadásaira szolgál.
(6) Az (5) bekezdés szerinti elõirányzat terhére az egészségbiztosításért felelõs miniszter kifizetést engedélyezhet
negyedévente legfeljebb az elõirányzat 25%-os mértékében, amennyiben 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport
1., 2., 4. és 5. jogcím elõirányzatainak negyed-, fél-, háromnegyed éves idõarányos részét és teljes évi együttes összegét
a 2011. március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 31-éig a teljes jogcím-csoporton teljesült kiadás
nem haladja meg.
26. §
Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott elõirányzat
terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint,
terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 15,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 35,0 millió
forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére, különös méltánylást érdemlõ
körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra 183,1 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra
1300,0 millió forint használható fel.
27. §
Az OEP az E. Alap gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott fogászati ellátást, otthoni szakápolást és
otthoni hospice ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2011. január hónapban kifizeti a 2010. novemberi
teljesítmények után járó finanszírozás összegét az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport,
adott jogcím elõirányzata terhére.
28. §
Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási
járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím elõirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap
részére az éves elõirányzat havi idõarányos mértékének megfelelõen a tárgyhó 15. napjáig.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31053
background image
Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre
29. §
(1) Az Országgyûlés a következõ címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, elõirányzat-csoportok, kiemelt
elõirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az elõirányzatok év közbeni megváltoztatására:
a)
Pártok támogatása (Országgyûlés fejezet, 7. cím),
b)
Pártalapítványok támogatása (Országgyûlés fejezet, 8. cím).
(2) Az Országgyûlés magának tartja fenn a jogot az I–VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi elõirányzatai
fõösszegének, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím elõirányzatai, 15. cím, 19. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása alcím elõirányzatai,
valamint a 15. cím, 20. Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím
elõirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §ának (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között
a fejezetet irányító szervek vezetõi kezdeményeznek elõirányzat-átcsoportosítást.
A Kormány, az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetõinek
különleges jogosítványai
30. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
fejezeten belül új elõirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettõl történõ átcsoportosítással, amelyrõl
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell számolnia.
(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti elõirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre,
elõirányzat-csoportokra, kiemelt elõirányzatokra – felmérés alapján – történõ átcsoportosítására az államháztartásért
felelõs miniszter kap felhatalmazást.
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím, a 20. cím,
5. Nemzeti támogatások alcím, 3–8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített
kiadások alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredõ feladatok alcím között és az alcímeken belül
átcsoportosítást hajtson végre.
(4) Az Országgyûlés felhatalmazza a honvédelemért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderõ-fejlesztési célkitûzések, valamint az elõre
nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között
– beleértve címen belül a kiemelt elõirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 1. jogcím Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, 16. cím
2. alcím 36. jogcím-csoport 2. jogcím Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 3. jogcím Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 4. jogcím Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 5. jogcím Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 6. jogcím Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése jogcímek elõirányzatainak
egymás közötti átcsoportosítására, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.
(6) Az Országgyûlés felhatalmazza az oktatásért felelõs minisztert, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 7. Hallgatói létszám képzési többlete
(állami felsõoktatás) jogcím-csoport, a 20. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
jogcím-csoport elõirányzatokat egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.
(7) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez elõirányzat terhére a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója fejezetbe átcsoportosítson.
(8) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy 2011. július 1-jét követõen átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti
Erõforrás Minisztériuma fejezet 20. cím 46. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ
bértámogatás alcím és a 20. cím 47. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ
költségkompenzáció alcím elõirányzatai között.
(9) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím 3. alcím 14. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport
2011. június 30-ig idõarányosan, ezt követõen a Kormány döntése szerint használható fel.
31054
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
31. §
(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés
elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat
terhelõ járulékok kiemelt elõirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ, ha
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím elõirányzata, 2. Jövedéki
adó alcím elõirányzata a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím,
1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
jogcím-csoport elõirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
alcím elõirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata együttesen legalább 101,0%-ban
teljesül.
(2) Az államháztartásért felelõs miniszter negyedévente elõirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti
személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott
negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett elõirányzat-módosítás nem haladhatja meg
a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése tárgyév november 28-áig eléri a 89%-os
mértéket,
az
elõirányzatokat
100%-os
mértékben,
az
év
közben
negyedévente
engedélyezett
elõirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére
kell bocsátani.
(4) Amennyiben június 30-áig az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek,
a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain elõirányzat-módosítás
engedélyezhetõ.
NEGYEDIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK
32. §
A Kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 22. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás
jogcím-csoport elõirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelõs miniszter által
jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.
33. §
A Kincstár az Ny. Alap részére a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (14) bekezdése alapján A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport
elõirányzatból, 2011. január hónapban – a megelõzõ év december hónapra vonatkozóan befolyó járulékbevétel
alapján – a 2010. évi, 25%-os mértékû fizetési kötelezettségnek megfelelõ összeget utal.
Az Európai Uniótól érkezõ agrár- és vidékfejlesztési támogatások szabályozása
34. §
(1) A részben vagy egészben az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott
közvetlen, piaci, valamint intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások – ide nem értve az Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Programot – felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai tervekben foglalt támogatásokra (a továbbiakban:
agrártámogatások) az igénylõ akkor is nyújthat be kérelmet, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel
összefüggõ, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az Európai Unió által finanszírozott
agrártámogatásból, továbbá hazai társfinanszírozás esetén a kapcsolódó központi költségvetési támogatásból
– ideértve az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatást is – az igénylõ csak
a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegérõl az adóhatóság
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megkeresésére adatot szolgáltat.
Az adatszolgáltatásban szereplõ tartozás összegét az MVH a megállapított támogatásból – az Európai Unió
költségvetése és a központi költségvetési társfinanszírozás közötti eredeti finanszírozási aránynak megfelelõen –
levonja és átutalja az adóhatóságnak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott
támogatásnak megfelelõ összegû tartozás az átutalással egyidejûleg megfizetettnek minõsül. A támogatás
visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31055
background image
(2) A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím
terhére vagy javára kell elszámolni
a)
az Európai Bizottság az EMGA éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követõen haladéktalanul
– az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésbõl még be nem folyt összegek kivételével – a KESZ-hez
kapcsolódó megelõlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2011. december 31-éig az Európai Unió
vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, azaz köztartozásként nem került behajtásra,
b)
az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,
c)
a nemzeti költségvetést terhelõ intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó kiadásokat,
d)
az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét,
e)
az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul
teljesített kifizetésbõl eredõen – az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján – 2011. december 31-ig nem térít
meg.
(3) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését – annak beérkezése után
haladéktalanul – a központi költségvetés A központi költségvetés kamatelszámolásai, tõkevisszatérülései, az adósság-
és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás elõfinanszírozási költségének megtérítése
alcím javára átutalni.
ÖTÖDIK FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI
A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok
központi alrendszerbõl származó forrásai
35. §
(1) Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi
társulások
normatív
állami
hozzájárulásának
és
normatív
részesedésû
átengedett
személyi
jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az Országgyûlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és
a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint.
(3) Az Országgyûlés a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben létrehozza
a 6. Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím elõirányzatot a 6. melléklet szerinti felhasználással.
(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megilletõ normatív hozzájárulások és támogatások
elõirányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 6. cím,
1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím elõirányzata terhére nõ, illetve javára csökken az Áht. 64. § (4), (5) bekezdése
szerinti igénylés, lemondás alapján, a nem helyi önkormányzattól vagy társulástól történõ feladatátvétellel, illetve
feladatátadással összefüggõ elõirányzat-változás kivételével.
(5) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
a)
az államháztartásért felelõs miniszter és a támogatás jellege szerint illetékes miniszter egyetértésével a Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5. Központosított elõirányzatok
cím és 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím elõirányzatok között,
b)
az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója fejezet 8. cím, 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím, 9. Címzett és
céltámogatások cím, 10. Vis maior támogatás cím, valamint a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím
elõirányzatai között, továbbá a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím november 30-áig fel nem használt
elõirányzatáról a 6. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása alcím
elõirányzatára
átcsoportosíthat.
36. §
(1) Az Országgyûlés – a 35. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami
támogatást állapít meg:
a)
központosított elõirányzatként az 5. mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok, a települési és területi
kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra,
31056
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
b)
az elõadó-mûvészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzatok részére a 7. mellékletben
foglalt részletezés szerint,
c)
a helyi önkormányzatok céltámogatására, a 2011. évi új induló beruházások 200,0 millió forintos támogatási
elõirányzatára,
d)
vis maior támogatásra,
e)
a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami
támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.
(2) Amennyiben a 13. §, illetve a 42. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot
ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló elõirányzattal az érintett fejezet
elõirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás elõirányzata
megemelkedik a 3. és 8. melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.
(3) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan – nem helyi önkormányzat
részére történõ – feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevõ jogosult a 13. §, illetve a 42. § szerinti
normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi
önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás elõirányzatát csökkenteni kell, és az annak további
folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú elõirányzatát meg kell emelni.
(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása – az (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásokon felül, központosított elõirányzatként – a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl
nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti
rendben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok
támogatása cím elõirányzatából vehetõ igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetõleg a döntéshozatali
eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényt.
37. §
Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó
kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és
támogatásnak minõsül a 3. melléklet 3., 6., 8. és 11–17. pontja és a 4. melléklet B) II. b) pontja, valamint a 8. melléklet
I. rész 1–3. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része szerinti elõirányzatok együttes összege.
38. §
(1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott – az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.
(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó
8%-a illeti meg.
(3) A helyi önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. melléklet
tartalmazza.
Az illetékek és más bevételek szabályozása
39. §
(1) A NAV által 2011. január 1-jétõl beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a – csökkentve
a (4) bekezdés szerinti költséggel – pedig a fõvárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg
a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az NAV által beszedett illetékbõl az illetékességi szabályok szerint
a megyei jogú városok illetékességi területén képzõdõ illetékbevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi
bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.
(3) Az NAV által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével
és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megilletõ összeggel csökkentett illetékbevétel
a)
35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fõvárosi Önkormányzatot,
b)
65%-ának kétharmada egyenlõ összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, valamint a fõváros
2010. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, valamint a Fõvárosi Önkormányzatot
illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31057
background image
(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fõvárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a,
a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig utalja át a fõvárosi,
a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok pénzforgalmi számlájára.
40. §
(1) A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által
beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.
(2) A termõföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi
jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
(3) A települési önkormányzat jegyzõje által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerõsen kiszabott
környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által
a települési önkormányzat területén jogerõsen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének
30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
(4) Az önkormányzati pénzforgalmi számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból
származó bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után
kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül a jogerõs kiszabást végzõ szervtõl –
az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását
kérõ szerv költségminimum megelõlegezésére nem köteles.
A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ szabályai
41. §
(1) A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az idõskorúak járadéka, a normatív alapú
ápolási díj, a bérpótló juttatás, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási
támogatás, valamint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetbõl a gyermektartásdíjak megelõlegezése esetében
a települési önkormányzat elsõ alkalommal az õt megilletõ havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön
jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.
(2) Az 5. melléklet 5., 7., 11. pontja, a 7. melléklet, valamint a 8. melléklet I. rész 1–3. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része
alapján számított elõirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás
keretében történik.
HATODIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA
Az egyházak és társadalmi önszervezõdések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
42. §
(1) Az Országgyûlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási,
felsõoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági
társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény
fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk szerint:
a)
A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figyelemmel
a b) pontban foglaltakra – a 3. melléklet 15–17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet
I. részének 1–3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival
azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következõ eltérésekkel:
A 3. melléklet 16. f) pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanuló, akinek
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén
kívüli településen van. A 16. g) pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhetõ a községi gyermekek, tanulók után, ha
az óvodai és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg
érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttmûködési megállapodás alapján vállalja.
A hozzájárulás az együttmûködési megállapodásban foglalt azon gyermekek, tanulók után igényelhetõ, akiknek
nevelésérõl, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. melléklet
31058
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
16. f)–g) pontjaiban foglalt további feltételeket értelemszerûen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell
figyelembe venni.
b)
A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági
társaságot –, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás és
támogatás illeti meg.
c)
A nem állami felsõoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 13. § (1) bekezdése szerint
hozzájárulás és támogatás illeti meg.
d)
A nem állami felsõoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti normatív
hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott
intézmény esetén is, ha egyházi felsõoktatási intézménnyel – a fenntartói jogok közös gyakorlására – kötött
megállapodás keretében közremûködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.
e)
Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében
részt vevõnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl igényt tart. A térségi
integrált szakképzõ központ keretében mûködõ központi képzõhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési
évfolyamokon tanulók után a 3. melléklet 16. ab) pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha
a központi képzõhely nem rendelkezik OM azonosítóval.
f)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem
állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a g) pontban foglaltakra – a helyi
önkormányzatok e törvény 3. mellékletének 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban, továbbá 8. melléklete II. részének
2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.
g)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt
fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, és az e bekezdésben
meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás illeti meg.
h)
A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás
teljes összegét a folyósítást követõ 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel
a támogatás megállapítására sor került.
(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló
törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül
az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 230 000 forint/év minden valós – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – gyermek, illetve
tanuló létszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban,
szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet
15. a)–d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma,
valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztõ felkészítésben részt vevõ
gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítõ szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma
alapján. E kiegészítõ támogatásra az egyház a felsõoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem
jogosult.
(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat
a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)–(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói
kiegészítõ támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától
– 230 000 forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – ellátott gyermek,
illetve oktatott tanuló létszám után, az így figyelembe vehetõ óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban,
szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet
15. a)–d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma,
valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztõ felkészítésben részt vevõ
gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítõ szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma
alapján.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31059
background image
(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés mb) és a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyv. tv.) 5. § sb) pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló
törvény feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. melléklet 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban
megállapított normatíva 82,6%-a.
(5) Az (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint
a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok
szerint – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás tárgyévet követõ év
elõirányzatai terhére, illetve javára történik.
(6) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben
ellátott, oktatott után vehetõ igénybe, amely intézmény mûködési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó
tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás
munkarendje (nappali, esti, levelezõ) szerint szerepel. Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók után
2011. szeptember 1-jétõl akkor vehetõ igénybe a normatív hozzájárulás és támogatás, ha az intézmény mûködési
engedélye meghatározza a Közokt. tv. 121. § 29. pontja szerint a fogyatékosság típusát is.
(7) A (2) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhetõ, akik olyan nevelési-oktatási
intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fõvárosi
önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervében.
(8) A (7) bekezdés szerinti támogatások folyósításának elõfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének
a Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.
(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatást köteles a humánszolgáltatást
ellátó intézménye(i), illetve azok humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.
(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelõs az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért.
Az esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból
visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történõ átutalásával
a köztartozás megfizetettnek minõsül.
(11) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)–(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a korábbi években megkötött közoktatási
megállapodásokból eredõ éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2011-ben nem haladhatja meg
– a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítõ támogatás összegének változásából adódó különbözettõl
eltekintve – a 2010. évi összegét. Új közoktatási megállapodás 2011-ben kizárólag a 2011-ben lejáró
megállapodásoknak a 2010. évi támogatási összegéhez képest jelentkezõ 2011. évi megtakarítás összegének
megfelelõ 2011. évi támogatási kötelezettséggel köthetõ. A meglévõ közoktatási megállapodásoknak
a megállapodásból eredõ költségvetési támogatási kötelezettség növekedésével járó módosítására nem kerülhet sor.
(12) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
alapján az önkéntes tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkéntes tûzoltóság fenntartásához és
mûködéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Ttv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának
(3) bekezdése értelmében a Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása
alcím elõirányzatából a következõ feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:
a)
a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén tárgyévet megelõzõ december 1-jén, a Ttv.
34. §-ának (1) bekezdése alapján önkéntes tûzoltóság mûködik,
b)
valamennyi önkéntes tûzoltóság a készenléti szolgálat mûködéséhez azonos összegû, 10,0 millió forint
alaptámogatásra jogosult,
c)
a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó elõirányzatból minden önkéntes tûzoltóság az általa
ellátott elsõdleges mûködési körzet veszélyeztetettsége mértékét kifejezõ, a szervezési kategóriába sorolást
meghatározó, jogszabályban rögzített pontszámok arányában részesül.
43. §
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt elõirányzat felhasználási célja a 2011. évi személyi
jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2012. évi költségvetési törvényben
kerül megtervezésre.
31060
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
44. §
(1) A pártok támogatására fordítható keretbõl (Országgyûlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok
mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttörvény) rendelkezései szerint
részesülnek.
(2) A pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványok
a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretbõl (Országgyûlés fejezet,
8. cím).
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Országgyûlés fejezet 8. cím 7. Tartalék alcím elõirányzatról
átcsoportosítson a pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ
alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt által
létrehozandó pártalapítvány javára.
HETEDIK FEJEZET
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA- VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS
45. §
(1) A Kormány a 2011. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegû új egyedi állami kezesség és állami garancia
vállalására adhat felhatalmazást.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkezõ
emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyûlés jóváhagyásával léphetõ túl.
(3) Az Áht. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemzetközi fejlesztési intézményektõl felveendõ hitelekhez
vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.
46. §
Az Áht. 33/B. §-a alapján a 2011. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás
idõpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 40 000,0 millió forintot.
47. §
(1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek,
kölcsöneinek valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió
forint lehet.
(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára
vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2011. év folyamán
legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.
(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz,
valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által
fedezett források forintban számított együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 600 000,0 millió forint lehet.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.
(5) A (2) bekezdés alapján vállalt kezesség után a Magyar Állam javára kezességvállalási díjat kell felszámítani, melynek
során a Kormány határozatán alapuló egyedi állami kezességvállalásra vonatkozó, az Áht. 33. § (7) bekezdésében
meghatározott díjmegállapítási szabályok alkalmazandók.
48. §
(1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektõl elfogadott betétek és
felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2011. december 31-én legfeljebb 320 000,0 millió
forint lehet.
(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt export-hitel garanciaügyletek állománya
2011. december 31-én legfeljebb 60 000,0 millió forint lehet.
(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt egyéb export célú garanciaügyletek
állománya 2011. december 31-én legfeljebb 20 000,0 millió forint lehet.
(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állománya
2011. december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.
49. §
(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek
mellett – a (2)–(8) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség
érvényesítésébõl a társaságot terhelõ fizetési kötelezettség 70%-a.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31061
background image
(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint
a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
1992. évi XLIV. törvény alapján – létrejövõ szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerzõdésbõl,
bankgarancia-szerzõdésbõl, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá
faktoringszerzõdésbõl eredõ kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet azzal, hogy a készfizetõ
kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tõkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény alapján mûködõ kockázati tõkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tõkebefektetése
értékesítésébõl származó követelés 50%-áért vállalt készfizetõ kezességére is. A készfizetõ kezességgel biztosított
követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet:
a)
pénzügyi intézmény,
b)
kockázati tõkealap,
c)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,
d)
a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség
állománya 2011. december 31-én nem haladhatja meg az 500 000,0 millió forintot.
(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség
érvényesítése esetén – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges
jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi
költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített
állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban kifejezett arányos része.
(8) Ha a készfizetõ kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, akkor a biztosító intézet
térítése behajtási bevételnek minõsül és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.
(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a 2011. április 1. után, beruházási célú hitelekhez vállalt készfizetõ kezesség esetén
az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia nem áll fenn.
(10) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében
bemutatni.
50. §
(1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizetõ kezesség
mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdések szerint a Magyar Állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl
az Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettség 70%-a.
(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezõgazdasági tõkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után
vállalt készfizetõ kezességek érvényesítésére vonatkozik.
(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek,
a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl,
valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoringszerzõdésbõl
eredõ kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet, azzal, hogy a készfizetõ kezességvállalás legfeljebb egyéves
futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet:
a)
pénzügyi intézmény,
b)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,
c)
a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség állománya 2011.
december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség érvényesítése esetén
– törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni
a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási
költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban
kifejezett arányos része.
31062
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
51. §
A Magyar Állam készfizetõ kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldrõl
és külföldrõl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleibõl, illetve kötvénykibocsátásaiból
erednek. Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie. A Diákhitel
Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelõs miniszter hagyja jóvá.
52. §
(1) Amennyiben az Államnak szerzõdéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítésébõl
– az 53. § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény
1. mellékletében, azt A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 33. Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.
(2) Az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján fizetendõ díjat A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésekben szereplõ kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphetõ.
53. §
(1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által – külön jogszabályban meghatározott
feltételek mellett – vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia érvényesítésébõl a társaságot terhelõ fizetési
kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan
viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú
hitelszerzõdésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizetõ kezességet, illetve garanciát.
(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve
a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése
prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia állománya 2011. december
31-én – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.
(4) A (3) bekezdés szerinti állományi mérték a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készfizetõ kezességvállalásaihoz kapcsolódó készfizetõ kezesség, illetve garancia vállalás mértékével
növekedhet, de nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.
(5) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési kötelezettséget az Uniós fejlesztések fejezet,
2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi
Operatív Program jogcím-csoport terhére kell teljesíteni.
(6) Amennyiben az (5) bekezdésben szereplõ elõirányzatok a viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési
kötelezettség teljesítéséhez nem elegendõek, úgy a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani
az Európai Unió költségvetésébõl származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti
elõirányzatnak megfelelõ arányát.
(7) Az (1)–(4) bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésbõl származó, az MV Zrt. által behajtott követelés
összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.
NYOLCADIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
VEGYES RENDELKEZÉSEK
54. §
(1) Az Országgyûlés fejezeten belül az Országgyûlés Hivatala gazdasági fõigazgatójának, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezeten belül az igazságügyért felelõs miniszternek – mint a fejezetet irányító szerv vezetõjének –
tervezési, elõirányzat-módosítási, – felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenõrzési kötelezettsége és
joga nem terjed ki az Országgyûlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a 7–8., 10–15. címben megjelölt
támogatások, és a 19. Költségvetési Tanács cím, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím elõirányzataira.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az Országgyûlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím
felett a Tanács elnöke, a 19. Költségvetési Tanács cím felett a köztársasági elnök által jelölt tag, a 20. Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyelet elnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
16. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.
(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a hivatal vezetõje
gyakorolja.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31063
background image
(4) A Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetõje az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.
(5) A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet és Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az államháztartásért felelõs miniszter gyakorolja
az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.
(6) Az Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és
kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért
felelõs miniszter gyakorolja.
(7) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben megjelölt
jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit
az adópolitikáért felelõs miniszter gyakorolja.
(8) Az Országgyûlés fejezet 7–8., 10–15. címeiben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 19–20. címeiben,
Miniszterelnökség fejezet 3. címében, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21–22. címeiben megjelölt
támogatások folyósításáról az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik.
55. §
(1) A teljes, 26 100,0 millió forint összegû kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható
2011. évben a Svájci-Magyar Együttmûködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi
és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referencia Keret
forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007–2012. évekre – a Közlekedés
Operatív Program, a Társadalmi infrastruktúra Operatív Program és a Környezet és energia Operatív Program
keretében a 2007–2013. évekre – meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós
kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes
összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a
2007–2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási
keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi
és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.
(4) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettségvállalást úgy lehet tenni, hogy az abból eredõ kifizetés
legkésõbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendelete hatálya alá tartozó, 2015. évet követõen
kiadással járó többéves kötelezettségvállalás csak akkor tehetõ, ha ennek feltétele, hogy a 2015. évet követõ kiadások
Európai Unió költségvetésébõl finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni
pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.
(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból
finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még
kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó
központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért
felelõs miniszter egyetértésével az (1)–(3), illetve (5) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi
és éven túli fizetési kötelezettség.
56. §
Az Országgyûlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetõjét, hogy amennyiben az EGT Finanszírozási
Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott források központi költségvetés által korábban
megelõlegezett része 2011. és 2012. évben nem kerül felhasználásra az EGT Finanszírozási Mechanizmus, illetve
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projektekre, úgy azt – az európai uniós támogatások
idõleges rendelkezésre nem állása vagy pótlólagos finanszírozási igény miatt – fejezeten belül átcsoportosíthatja.
57. §
(1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes
támogatási szerzõdés alapján fizetendõ támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének
teljesítéséhez a Kincstár a KESZ-rõl kamatmentes hitelt nyújt.
31064
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban
az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben a kifizetés idõpontjában a NIF Zrt.-vel kötött
támogatási szerzõdésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.
(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételrõl a NIF Zrt.-nek az államháztartásért
felelõs miniszter és a Kincstár részére 2011. év vonatkozásában 2011. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet
kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követõ hónap 15-éig aktualizálni
kell. Az államháztartásért felelõs miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hitel-igénybevétel ütemezését
módosítani.
(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerzõdés alapján számára
kiutalt, európai uniós és központi költségvetésbõl származó bevételeibõl soron kívül törleszteni köteles.
58. §
(1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege 2011. évben
21 000 forint.
(2) A 2011 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti 4,9%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 3,5%-os
fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
59. §
(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2011. évben 38 650 forint.
(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2011. évben 38 650 forint.
(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó
200 000 forintot.
60. §
(1) A Kjt.
a)
66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény
garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált
illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat a 2011. évre a 12. melléklet tartalmazza;
b)
66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetõi illetményalap a 2011. évben 120 000 forint;
c)
69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2011. évben 20 000 forint.
(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe
tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2%-a. Fel nem használt elõirányzata kizárólag a keresetbe tartozó
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)–(14) bekezdésében
szabályozott esetekre, továbbá az állami felsõoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítõ
akadémiai központi költségvetési szervekre.
61. §
(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb
bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2011. évben 356 000 forint.
(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának
(2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2011. évben 356 000 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítõi óradíj 2011. évben
3000 forint.
(4) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évben
3000 forint.
62. §
(1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal
felnõttenként – a 2011. évben 15 000 forint/hó.
(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege a 2011. évben
135 000 forint/hó.
(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként
5800 forint.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31065
background image
(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 8400 forint.
(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi
költsége 2011. évben 450 forint.
(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti elsõ
utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek
2011. évben született.
(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj összege 2011. évben esetenként 20 000 forint.
(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29 500 forint.
(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében
meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964 500 Ft/fõ/év.
63. §
A Közokt. tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
számítási alapja 2011. évben 5250 forint/fõ/hónap.
64. §
(1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának
(1) bekezdése, a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról
szóló 1997. évi X. törvény 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege 2011. március 1-jétõl
az elõzõ évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
(2) Az Éltv., valamint a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet alapján a 2011. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt,
de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.
65. §
(1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2011. évben 12 000 forint.
(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2011. évben 6000 forint.
66. §
A Paksi Atomerõmû Zrt. 2011. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 23 127,5 millió forint,
amelyet havonta egyenlõ részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.
67. §
(1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt külön jogszabály szerint jóváhagyott Tervdokumentumában
létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.
(2) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltetõ részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után
évi 5 forint.
(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási
támogatás mértéke 0,19 Ft/kWh.
(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban
meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal
összefüggésben külön jogszabálynak megfelelõen biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása
0,07 Ft/kWh.
68. §
A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell
teljesíteni a korábbi évekrõl áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások
és jövedelem-támogatások jogcím-csoport elõirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszûnõ agrár-
és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2011. évet terhelõ áthúzódó kötelezettségvállalásait.
Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport elõirányzatról kell
teljesíteni a kedvezõtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2011. évet terhelõ
kiadásait is.
69. §
(1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás-
és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2011. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.
31066
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
70. §
(1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) 79. §-ának
(2) bekezdése szerint megállapított összeg a 2011. évre havi 1100 forint.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Rttv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2011-re
esedékes összegének megfizetését átvállalja.
(3) A 2010. augusztus 1-jét megelõzõ idõszakra vonatkozó, Kormány által át nem vállalt üzemben tartási díjak
tekintetében a 2010. január 1-jén hatályos beszedési szabályok alkalmazandóak. A díjfizetésre kötelezett az Rttv.
82/A. § (10) bekezdésében szabályozott bevallási kötelezettségét a Kormány által az üzemben tartási díj 2010. évre
történõ teljes átvállalásával nem érintett 2010. július 31-ig tartó díjfizetési idõszakra teljesíti.
71. §
Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2011. évben 245 000,0 millió forint. Az Áht. 12/B. §-ának
(2) bekezdése alkalmazása során a következõ évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2011. évi kifizetési
keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának
módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezõrõl szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának
(3) bekezdése alapján 2011. év elsõ negyedévére meghatározott hazai inflációs elõrejelzés szerint indexált összegével.
72. §
(1) A helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának
(1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelezõ, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi
értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi
kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.
(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegû követelés értékhatára 100 000 forint.
73. §
A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési
értékhatár a 2011. évben magyar filmalkotás esetén 282,0 millió forint, magyar részvételû koprodukciós filmalkotás
esetén 522,0 millió forint.
74. §
(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétõl 2011. december 31-éig:
a)
árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
b)
építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
c)
építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
d)
szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;
e)
szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétõl 2011. december 31-éig:
a)
árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;
b)
építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;
c)
szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
75. §
(1) Az Országgyûlés 2011. január 5-ei hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel szemben
fennálló 216 160 000 forint összegû tulajdonosi kölcsön-követelésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó kamat
összegérõl.
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés-elengedés alapján elszámolt összeg a kamat összegével eltérhet az elõirányzattól.
(3) Az Országgyûlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott
céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdõ, Öskü, Õsi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott
beruházáshoz kapcsolódó, 2011. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 158 321 826 forintot.
Az elengedett összegek 2011. májusában: Balatonalmádi: 11 541 084 forint, Berhida: 6 147 052 forintot, Õsi: 6 098 859
forint, Öskü: 3 822 472 forint, Pétfürdõ: 5 176 623 forint, Tés: 1 957 657 forint, Várpalota: 43 144 709 forint, illetve
2011. novemberében: Balatonalmádi: 11 945 022 forint, Berhida: 6 362 199 forint, Õsi: 6 312 319 forint, Öskü:
3 956 258 forint, Pétfürdõ: 5 176 623 forint, Tés: 2 026 175 forint, Várpalota: 44 654 774 forint.
(4) Az Országgyûlés elengedi a Magyar Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak a központi költségvetéssel
szemben, 2011. január 1. napján fennálló adó-, illeték-, valamint járuléktartozását.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt, hogy a „Tulajdonosi jogok gyakorlása”
címû központi program keretében nyújtott tulajdonosi kölcsönnel kapcsolatos követelését 2011. január 5-ei hatállyal
elengedje.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31067
background image
76. §
(1) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a Magyar Állam nevében 2011. június 30-ig
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank részére a korábbi alaptõke-hozzájárulás nemzeti valutában befizetett
hányada értékállóságának biztosítására 2 158 188 977 forint összegû fizetési ígérvényt bocsásson ki.
(2) Az Országgyûlés jóváhagyja az államháztartásért felelõs miniszter Magyar Állam nevében történõ, az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank felé 79 110 000 euró összegû alaptõke-emelésre vonatkozó kötelezettségvállalását.
A tõkeemelésbõl
a)
7 980 000 euró összeg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tartalékai terhére a Magyar Állam részére történõ
jóváírás formájában a befizetett tõkerészt,
b)
71 130 000 euró összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tõkerészt
növeli.
77. §
Az I. Országgyûlés fejezeten belül megtervezett, a volt köztársasági elnökök közéletben történõ részvétele, közcélú
felajánlásai, adományai vállalásai költségeinek fedezetéül szolgáló 2011. évre megtervezett elõirányzat összegébõl
a volt köztársasági elnökök részére 80,0–80,0 millió forint áll rendelkezésre.
KILENCEDIK FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
78. §
E törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.
79. §
(1) E törvény 2014. december 31-én hatályát veszti.
(2) E törvény 34. §-ának (1) bekezdése 2011. július 1-jén hatályát veszti.
80. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:
a)
az 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban, valamint (4) bekezdésében meghatározott támogatás igénylési és
elszámolási feltételeit,
b)
a 30. § (8) bekezdésében meghatározottak felhasználásának és elszámolásának szabályait,
c)
az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási
szabályait,
d)
a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának általános feltételeit,
e)
a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 30. alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcím-csoport
elõirányzat felhasználásának szabályait.
f)
a 25. § (5)–(6) bekezdése szerinti juttatás kifizetésének részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével – a 30. § (1) bekezdése szerint létrehozott új elõirányzat igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól rendeletet alkosson.
(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
egyetértésével önkormányzatonként és jogcímenként rendeletben hirdesse ki a helyi önkormányzatokat és
a többcélú kistérségi társulásokat megilletõ normatív hozzájárulások és támogatások összegét – az egyes
jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – az Áht. 64. § (1), (3), valamint (4) bekezdése szerint.
(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím,
44. alcím Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól 2011. január 31-ig rendeletet alkosson.
(5) Az Országgyûlés elrendeli, hogy a Kormány a 42. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatások tekintetében
2011. június 30-ig vizsgálja felül a hatályos szabályozást és tegyen javaslatot a finanszírozási rendszer átalakítására.
Dr. Schmitt Pál s. k.,
Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök
az Országgyûlés elnöke
31068
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
background image
1.
melléklet
a
2010.
évi
CLXIX.
törvényhez
Millió
forintban
I.
ORSZÁGGYÛLÉS
1
Országgyûlés
Hivatala
1
Országgyûlés
hivatali
szervei
16
139,2
1
Mûködési
költségvetés
460,0
1
Személyi
juttatások
9
179,2
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
2
308,4
3
Dologi
kiadások
3
401,5
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
46,6
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
413,5
2
Felújítás
1
250,0
2
Állambiztonsági
Szolgálatok
Történeti
Levéltára
699,1
1
Mûködési
költségvetés
5,0
1
Személyi
juttatások
402,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
104,3
3
Dologi
kiadások
185,1
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
12,7
4
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
2
Nemzetközi
tagdíjak
22,0
22,0
3
A
z
Országgyûlés
elnökének
közcélú
felajánlásai,
adományai
80,0
80,0
4
A
Kárpát-medencei
Magyar
Képviselõk
Fóruma
1
Kárpát-medencei
Magyar
Képviselõk
Fóruma
mûködése
48,8
48,8
2
Magyar
Nemzeti
Kisebbségek
Európai
Érdekképviseletéért
52,0
52,0
Alapítvány
támogatása
8
Volt
köztársasági
elnökök
közcélú
felajánlásai,
adományai
1
Göncz
Árpád
közcélú
felajánlásai,
adományai
80,0
80,0
2
Mádl
Ferenc
közcélú
felajánlásai,
adományai
80,0
80,0
3
Sólyom
László
közcélú
felajánlásai,
adományai
80,0
80,0
1–4.
cím
összesen:
17
746,1
465,0
17
281,1
5
Közbeszerzések
Tanácsa
1
Közbeszerzések
Tanácsa
144,6
1
Mûködési
költségvetés
1
649,5
1
Személyi
juttatások
668,4
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
188,2
3
Dologi
kiadások
892,8
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
33,5
2
Felújítás
11,2
5.
cím
összesen:
1
794,1
1
649,5
144,6
*
A
támogatás
az
intézményi
és
fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
tekintetében
értelmezhetõ.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2010. évi 200. szám
31069
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás*
background image
7
Pártok
támogatása
1
Országos
listán
mandátumot
szerzett
pártok
támogatása
1
FIDESZ
Magyar
Polgári
Szövetség
1
055,0
2
Magyar
Szocialista
Párt
521,3
3
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
Párt
448,0
4
Lehet
más
a
politika
249,2
5
Kereszténydemokrata
Néppárt
232,6
2
Országos
listán
mandátumot
nem
szerzett
pártok
támogatása
4
Magyar
Demokrata
Fórum
42,8
8
Pártalapítványok
támogatása
1
Szövetség
a
Polgári
Magyarországért
Alapítvány
611,7
2
Táncsics
Mihály
Alapítvány
259,8
4
Ökopolisz
Alapítvány
80,4
5
Barankovics
István
Alapítvány
69,4
6
Antall
József
Alapítvány
28,3
7
Tartalék
211,3
7–8.
cím
összesen:
3
809,8
10
Közszolgálati
médiaszolgáltatás
támogatása
1
Médiaszolgáltatás-támogató
és
Vagyonkezelõ
Alap
költségei
28
241,5
2
Magyar
Rádió
mûvészeti
együtteseinek
támogatása
1
000,0
15
Üzemben
tartási
díj
átvállalása
29
458,5
10–15.
cím
összesen:
58
700,0
20
Pénzügyi
Szervezetek
Állami
Felügyelete
1
Pénzügyi
Szervezetek
Állami
Felügyelete
1
Mûködési
költségvetés
10
304,5
1
Személyi
juttatások
5
623,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
378,0
3
Dologi
kiadások
2
537,3
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
450,7
2
Felhalmozási
költségvetés
4,0
1
Intézményi
beruházási
kiadások
327,2
2
Felújítás
1,5
3
Kölcsönök
106,0
116,0
20.
cím
összesen:
10
424,5
10
424,5
I.
fejezet
összesen:
92
474,5
12
539,0
17
425,7
II.
KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKSÉG
1
Köztársasági
Elnöki
Hivatal
1
062,9
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
447,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
120,9
3
Dologi
kiadások
425,0
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31070
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
64,2
2
Felújítás
3,0
3
Kölcsönök
2,0
2
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
2
Célelõirányzatok
1
Állami
kitüntetések
282,1
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
239,4
3
Dologi
kiadások
42,7
II.
fejezet
összesen:
1
345,0
1
345,0
III.
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1
Alkotmánybíróság
1
335,4
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
834,2
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
230,7
3
Dologi
kiadások
229,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
40,0
2
Felújítás
1,5
III.
fejezet
összesen:
1
335,4
1
335,4
IV.
O
RSZÁGGYÛLÉSI
B
IZTOSOK
H
IVATALA
1
Országgyûlési
Biztosok
Hivatala
1
614,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
1
038,5
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
291,8
3
Dologi
kiadások
265,4
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
18,3
IV.
fejezet
összesen:
1
614,0
1
614,0
V.
ÁLLAMI
SZ
ÁMVEVÕSZ
ÉK
1
Állami
Számvevõszék
7
220,5
1
Mûködési
költségvetés
18,0
1
Személyi
juttatások
4
731,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
263,6
3
Dologi
kiadások
1
001,0
2
Felhalmozási
költségvetés
2,0
1
Intézményi
beruházási
kiadások
183,0
2
Felújítás
61,9
V.
fejezet
összesen:
7
240,5
20,0
7
220,5
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31071
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
VI.
B
ÍRÓSÁGOK
1
Bíróságok
64
412,0
1
Mûködési
költségvetés
5
526,6
1
Személyi
juttatások
46
997,7
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
11
560,5
3
Dologi
kiadások
10
635,2
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
245,2
2
Felújítás
500,0
2
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
1
Beruházás
1
Igazságszolgáltatás
beruházásai
943,6
943,6
4
Nemzetközi
tagdíjak
és
európai
uniós
befizetések
3,0
3,0
7
Nemzeti
Fejlesztési
Terv
végrehajtása
a
Bíróságokon
66,0
66,0
8
Fõvárosi
és
Pest
Megyei
Bíróságon
felhalmozódott
ügyhátralék
kezelése
735,5
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
423,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
114,3
3
Dologi
kiadások
197,4
9
Bírósági
eljárások
gyorsítása
3
000,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatás
1
340,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
360,0
3
Dologi
kiadások
1
300,0
16
Fejezeti
tartalék
151,6
151,6
VI.
fejezet
összesen:
74
838,3
5
526,6
69
311,7
VIII.
MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG
ÜGYÉSZSÉGE
1
Ügyészségek
31
932,7
1
Mûködési
költségvetés
40,0
1
Személyi
juttatások
21
063,7
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
5
529,0
3
Dologi
kiadások
3
560,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
5,0
2
Felhalmozási
költségvetés
5,0
1
Intézményi
beruházási
kiadások
1
780,0
2
Felújítás
30,0
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
10,0
3
Kölcsönök
46,0
46,0
3
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
1
Magán
és
egyéb
jogi
személyek
kártérítése
1,0
1,0
2
Nemzetközi
szervezetekkel
kapcsolatos
kötelezettségek
1,5
1,5
3
E
U
tagságból
eredõ
feladatok
35,2
1
Mûködési
költségvetés
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31072
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
1
Személyi
juttatások
18,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
5,1
3
Dologi
kiadások
11,3
4
Jogerõsen
megállapított
kártérítések
célelõirányzata
30,0
30,0
VIII.
fejezet
összesen:
32
091,4
91,0
32
000,4
IX.
H
ELYI
ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI
ÉS
ÁTENGEDETT
SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA
1
A
települési
önkormányzatot
megilletõ,
a
településre
kimutatott
személyi
jövedelemadó
126
426,2
2
A
megyei
önkormányzatok
személyi
jövedelemadó-részesedése
6
322,9
3
A
települési
önkormányzatok
jövedelemdifferenciálódásának
mérséklése
93
839,4
4
Normatív
hozzájárulások
1
Települési
önkormányzatok
üzemeltetési,
igazgatási,
sport-
és
kulturális
feladatai
32
266,4
2
Körzeti
igazgatás
7
659,7
3
Körjegyzõség
mûködése
4
107,0
4
Megyei,
fõvárosi
önkormányzatok
igazgatási,
sport-
és
kulturális
feladatai
6
997,7
5
Lakott
külterülettel
kapcsolatos
feladatok
808,1
6
Lakossági
települési
folyékony
hulladék
ártalmatlanítása
106,2
7
A
társadalmi-gazdasági
és
infrastrukturális
szempontból
elmaradott,
illetve
súlyos
foglalkoztatási
gondokkal
küzdõ
települési
önkormányzatok
feladatai
4
888,3
8
Üdülõhelyi
feladatok
8
098,3
9
Területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat
mûködtetése
1
192,9
10
Pénzbeli
szociális
juttatások
60
586,8
11
Szociális
és
gyermekjóléti
alapszolgáltatás
feladatai
38
975,3
12
Szociális
és
gyermekvédelmi
bentlakásos
és
átmeneti
intézményi
ellátások
52
456,6
13
Közoktatási
hozzájárulások
368
781,6
5
Központosított
elõirányzatok
87
620,8
6
Helyi
önkormányzatok
kiegészító
támogatása
1
Önkormányzati
fejezeti
tartalék
5
000,0
2
Önhibájukon
kívül
hátrányos
helyzetben
lévõ
önkormányzatok
támogatása
31
137,7
3
A
tartósan
fizetésképtelen
helyzetbe
került
helyi
önkormányzatok
adósságrendezésére
irányuló
hitelfelvétel
visszterhes
kamattámogatása,
a
pénzügyi
gondnok
díja
100,0
7
Helyi
önkormányzatok
által
fenntartott,
illetve
támogatott
elõadó-mûvészeti
szervezetek
támogatása
11
885,4
8
Normatív,
kötött
felhasználású
támogatások
1
Kiegészítõ
támogatás
egyes
közoktatási
feladatokhoz
8
282,7
2
Egyes
szociális
feladatok
támogatása
88
904,8
3
A
többcélú
kistérségi
társulások
támogatása
31
048,8
4
A
helyi
önkormányzati
hivatásos
tûzoltóságok
támogatása
35
133,5
9
Címzett
és
céltámogatások
350,0
10
Vis
maior
támogatás
8
000,0
11
Budapest
4-es
Budapest
Kelenföldi
pályaudvar–Bosnyák
tér
közötti
metróvonal
építésének
támogatása
27
680,0
IX.
fejezet
összesen:
1
148
657,1
X.
KÖZIGAZGATÁSI
É
S
I
GAZSÁGÜGYI
M
INISZTÉRIUM
1
Közigazgatási
és
Igazságügyi
Minisztérium
igazgatása
9
473,3
1
Mûködési
költségvetés
125,0
1
Személyi
juttatások
6
328,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
628,8
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31073
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
3
Dologi
kiadások
1
635,4
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
6,0
3
Kölcsönök
3,0
3,0
2
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti
Hivatala
1
Mûködési
költségvetés
3
511,0
1
Személyi
juttatások
1
309,2
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
324,4
3
Dologi
kiadások
1
224,3
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
277,6
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
353,0
2
Felújítás
22,5
3
Egyenlõ
Bánásmód
Hatóság
187,4
1
Mûködési
költségvetés
3,0
1
Személyi
juttatások
111,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
30,1
3
Dologi
kiadások
47,4
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
1,1
4
Kormányzati
Személyügyi,
Szolgáltató
és
Közigazgatási
Képzési
Központ
965,0
1
Mûködési
költségvetés
114,0
1
Személyi
juttatások
425,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
103,2
3
Dologi
kiadások
514,8
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
36,0
5
Közigazgatási
és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi
Hivatal
19
012,9
1
Mûködési
költségvetés
8
598,6
1
Személyi
juttatások
2
522,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
664,3
3
Dologi
kiadások
23
650,8
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
3,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
614,5
2
Felújítás
156,6
6
Igazságügyi
Szakértõi
és
Kutató
Intézetek
1
443,7
1
Mûködési
költségvetés
1
414,3
1
Személyi
juttatások
1
344,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
370,6
3
Dologi
kiadások
953,1
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
190,0
7
Szülõföld
Alap
Iroda
1
Mûködési
költségvetés
158,4
1
Személyi
juttatások
63,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
16,2
3
Dologi
kiadások
79,1
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31074
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
8
Fõvárosi,
megyei
kormányhivatalok
88
420,0
1
Mûködési
költségvetés
36
153,1
1
Személyi
juttatások
78
110,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
20
944,0
3
Dologi
kiadások
24
789,2
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
3,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
494,6
2
Felújítás
221,3
3
Kölcsönök
11,0
9
ECOSTAT
Gazdaság-
és
Társadalomkutató
Intézet
327,1
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
230,5
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
62,6
3
Dologi
kiadások
34,0
10
Balassi
Intézet
4
121,4
1
Mûködési
költségvetés
790,5
1
Személyi
juttatások
2
320,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
507,2
3
Dologi
kiadások
1
303,6
4
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
492,9
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
171,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
117,2
11
Közigazgatási
és
Igazságügyi
Minisztérium
Igazságügyi
Szolgálata
680,2
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
453,7
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
114,7
3
Dologi
kiadások
107,8
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
4,0
12
Regionális
képzõ
központok
2
905,6
1
Mûködési
költségvetés
1
983,8
1
Személyi
juttatások
1
595,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
429,4
3
Dologi
kiadások
2
715,7
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
147,0
2
Felújítás
2,0
13
Wekerle
Sándor
Alapkezelõ
864,6
1
Mûködési
költségvetés
1
385,0
1
Személyi
juttatások
988,9
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
294,2
3
Dologi
kiadások
255,3
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
687,5
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
23,7
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31075
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
15
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
2
Célelõirányzatok
1
Központilag
kezelt
fejezeti
feladatok
330,4
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
251,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
64,4
3
Dologi
kiadások
15,0
7
Nemzeti
és
kiemelt
ünnepek,
egyéb
rendezvények,
események
támogatása
1
000,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
50,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
13,5
3
Dologi
kiadások
936,5
8
Lakossági
tájékoztatáshoz
kapcsolódó
kiadások
730,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
100,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
27,0
3
Dologi
kiadások
603,0
9
Összkormányzati
kommunikációhoz
kapcsolódó
feladatok
500,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
130,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
35,1
3
Dologi
kiadások
334,9
10
Lengyel–Magyar
Együttmûködés
2011
40,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
32,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
8,0
13
Személyügyi
és
továbbképzési
feladatok
támogatása
20,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
8,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
2,0
3
Dologi
kiadások
10,0
17
A
büntetõeljárásról
szóló
törvény
alapján
megállapított
kártalanítás
120,0
120,0
18
Jogi
segítségnyújtás
115,0
115,0
24
Kormányzati
igazgatással
kapcsolatos
feladatok
támogatása
312,2
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
111,5
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
30,1
3
Dologi
kiadások
170,6
25
A
kormany.hu
központi
kommunikációs
felület
mûködtetése
185,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
60,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
16,2
3
Dologi
kiadások
108,8
26
Központi
informatikai
feladatok
66,6
66,6
27
Nemzetközi
kötelezettségek
teljesítése
16,9
16,9
29
Központi
e-közigazgatási
feladatok
100,0
100,0
30
Uniós
projektek
támogatása
77,0
77,0
31
Idõközi
és
kisebbségi
választások
lebonyolítása
300,0
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31076
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
191,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
52,1
3
Dologi
kiadások
11,6
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
45,0
32
Az
önkéntesség
európai
évéhez
és
a
civil
szervezetekhez
kapcsolódó
programok
támogatása
70,0
70,0
3
Államháztartáson
kívüli
szervezetek
támogatása
4
Európai
területi
együttmûködési
csoportosulások
mûködésének
támogatása
250,0
250,0
5
Határon
Átnyúló
Kezdeményezések
Közép-európai
Segítõ
Szolgálata
(CESCI)
mûködésének
támogatása
50,0
50,0
6
Millenáris
Nonprofit
Kft.
programjainak
támogatása
500,0
500,0
7
Magyarországi
Zsidó
Örökség
Közalapítvány
mûködéséhez
és
feladatainak
ellátásához
szükséges
hozzájárulás
888,6
1
Mûködési
költségvetés
3
Dologi
kiadások
852,6
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
36,0
8
Emberi
Jogok
Magyar
Központja
Közalapítvány
10,0
10,0
10
Civil
és
non-profit
szervezetek
támogatása
63,0
63,0
12
Magyarországi
Cigányokért
Közalapítvány
389,8
389,8
14
Nemzeti
Civil
Alapprogram
3
640,0
1
Mûködési
költségvetés
3
Dologi
kiadások
291,2
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
3
348,8
20
Rádió
C
35,0
35,0
4
Határon
túli
magyarok
programjainak
támogatása
1
Határon
túli
magyarok
oktatási
programjainak
támogatása
2
703,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
34,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
9,0
3
Dologi
kiadások
101,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
1
967,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
592,0
2
Kedvezménytörvény
alapján
járó
oktatási-nevelési
támogatás,
valamint
a
szórványoktatás
és
a
csángó
magyarok
támogatása
5
500,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
37,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
10,0
3
Dologi
kiadások
250,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
5
203,0
3
Nemzetpolitikai
tevékenység
támogatása
2
607,1
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
26,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
7,0
3
Dologi
kiadások
13,1
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
1
861,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
700,0
4
A
magyar–magyar
kapcsolattartás
és
az
együttmûködést
szolgáló
intézmények
támogatása
259,4
259,4
6
Határtalanul
program
támogatása
500,0
500,0
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31077
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
5
Egyházi
célú
központi
költségvetési
hozzájárulások
1
Egyházi
kulturális
tevékenységek
támogatása
(közgyûjtemények,
közmûvelõdési
intézmények,
kulturális
programok)
1
Egyházi
közgyûjtemények
és
közmûvelõdési
intézmények
támogatása
750,0
750,0
2
Egyházi
kulturális
programok
támogatása
50,0
1
Mûködési
költségvetés
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
25,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
25,0
2
Egyházi
hit-
és
egyéb
oktatási
tevékenység
támogatása
1
Hittanoktatás
támogatása
3
100,0
3
100,0
2
Egyházi
oktatási
programok
támogatása
(Templom
és
Iskola)
200,0
1
Mûködési
költségvetés
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
100,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
100,0
3
Egyházi
alapintézmény-mûködés,
Szja
rendelkezés
és
kiegészítése
10
700,0
10
700,0
4
Átadásra
nem
került
ingatlanok
utáni
járadék
15
988,2
15
988,2
5
Kistelepülési
és
szórvány
egyházi
támogatások
1
A
z
5000
lakosnál
kisebb
településeken
szolgálatot
teljesítõ
egyházi
személyek
jövedelempótléka
1
600,0
1
600,0
2
Egyházi
szórványprogramok
támogatása
200,0
1
Mûködési
költségvetés
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
100,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
100,0
3
Hátrányos
helyzetû
kistelepülések
felzárkózása
egyházi
komplex
programjainak
támogatása
(Testi
és
lelki
kenyér)
200,0
1
Mûködési
költségvetés
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
100,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
100,0
7
Egyházi
épített
örökség
védelme
és
egyéb
beruházások
1
350,0
1
350,0
6
Kisebbségpolitikai
tevékenység
támogatása
732,5
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
50,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
13,5
3
Dologi
kiadások
80,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
289,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
300,0
7
Országos
kisebbségi
önkormányzatok
és
média
támogatása
1
Bolgár
Országos
Önkormányzat
és
Média
43,7
43,7
2
Magyarországi
Görögök
Országos
Önkormányzata
és
Média
44,9
44,9
3
Országos
Horvát
Önkormányzat
és
Média
127,5
127,5
4
Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzata
és
Média
214,1
214,1
5
Magyarországi
Románok
Országos
Önkormányzata
és
Média
89,6
89,6
6
Országos
Cigány
Önkormányzat
és
Média
267,2
267,2
7
Országos
Lengyel
Kisebbségi
Önkormányzat
és
Média
47,0
47,0
8
Országos
Örmény
Önkormányzat
és
Média
42,5
42,5
9
Országos
Szlovák
Önkormányzat
és
Média
128,0
128,0
10
Országos
Szlovén
Önkormányzat
és
Média
64,0
64,0
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31078
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
11
Szerb
Országos
Önkormányzat
és
Média
78,7
78,7
12
Országos
Ruszin
Kisebbségi
Önkormányzat
és
Média
36,1
36,1
13
Ukrán
Országos
Önkormányzat
és
Média
36,2
36,2
8
Országos
kisebbségi
önkormányzatok
által
fenntartott
intézmények
támogatása
1
Bolgár
Országos
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
19,2
19,2
2
Magyarországi
Görögök
Országos
Önkormányzata
által
fenntartott
intézmények
támogatása
12,5
12,5
3
Országos
Horvát
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
55,0
55,0
4
Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzata
által
fenntartott
intézmények
támogatása
73,2
73,2
5
Magyarországi
Románok
Országos
Önkormányzata
által
fenntartott
intézmények
támogatása
17,2
17,2
6
Országos
Cigány
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
78,6
78,6
7
Országos
Lengyel
Kisebbségi
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
14,6
14,6
8
Országos
Örmény
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
7,0
7,0
9
Országos
Szlovák
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
105,8
105,8
10
Országos
Szlovén
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
21,9
21,9
11
Szerb
Országos
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
42,2
42,2
12
Országos
Ruszin
Kisebbségi
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
7,8
7,8
13
Ukrán
Országos
Önkormányzat
által
fenntartott
intézmények
támogatása
8,0
8,0
9
Társadalmi
felzárkózást
segítõ
programok
1
A
társadalmi
felzárkózás
aktív
szociálpolitikai
eszközei
615,9
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
105,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
28,5
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
482,4
2
Roma
Integráció
Évtizede
Program
végrehajtása
95,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
10,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
3,2
3
Dologi
kiadások
17,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
64,8
3
Roma
Oktatási
Programok
30,8
30,8
4
„Legyen
jobb
a
gyermekeknek”
nemzeti
stratégia
monitoringja
és
kapcsolódó
feladatok
támogatása
15,5
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
12,2
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
3,3
5
Társadalmi
felzárkózást
elõsegítõ
stratégiai
tervezés
és
kutatás
valamint
programok
támogatása
125,9
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
64,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
17,1
3
Dologi
kiadások
44,8
6
Roma
telepeken
élõk
lakhatási
és
szociális
integrációs
programja
500,0
500,0
7
Roma
ösztöndíj
programok
1
125,5
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
100,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
27,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
998,5
8
Leghátrányosabb
helyzetû
kistérségek
programjának
koordinációja
200,0
1
Mûködési
költségvetés
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31079
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
1
Személyi
juttatások
50,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
13,5
3
Dologi
kiadások
136,5
25
Fejezeti
tartalék
1
Fejezeti
általános
tartalék
200,0
200,0
1–15.
cím
összesen:
243
481,7
54
239,7
189
242,0
16
Kormányzati
Ellenõrzési
Hivatal
1
Kormányzati
Ellenõrzési
Hivatal
874,9
1
Mûködési
költségvetés
3,0
1
Személyi
juttatások
542,9
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
142,0
3
Dologi
kiadások
191,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
2,0
16.
cím
összesen:
877,9
3,0
874,9
17
Központosított
bevételek
1
Cégnyilvántartás
bevételei
1
500,0
18
Bethlen
Gábor
Alap
támogatása
2
Eseti
támogatás
375,3
19
Tartalékok
2
Céltartalékok
1
Különféle
kifizetések
33
900,0
20
Volt
egyházi
ingatlanok
tulajdoni
helyzetének
rendezése
11
600,0
21
Települési
és
területi
kisebbségi
önkormányzatok
támogatása
1
520,0
X.
fejezet
összesen:
291
754,9
55
742,7
190
116,9
XI.
M
INISZTERELNÖKSÉG
1
Miniszterelnökség
2
146,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
894,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
254,7
3
Dologi
kiadások
997,3
2
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
1
Kormányfõi
protokoll
650,0
1
Mûködési
költségvetés
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31080
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
1
Személyi
juttatások
150,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
42,7
3
Dologi
kiadások
457,3
2
Uniós
elnökséggel
kapcsolatos
kiemelt
feladatok
400,0
400,0
3
Fejezeti
tartalék
220,0
220,0
1–2.
cím
összesen:
3
416,0
3
416,0
3
Rendkívüli
kormányzati
intézkedések
90
000,0
XI.
fejezet
összesen:
93
416,0
3
416,0
XII.
VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
1
Vidékfejlesztési
Minisztérium
igazgatása
5
991,2
1
Mûködési
költségvetés
33,9
1
Személyi
juttatások
3
899,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
913,2
3
Dologi
kiadások
981,4
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
174,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
57,4
3
Kölcsönök
5,0
5,0
2
Szakigazgatási
intézmények
1
Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
5
510,9
1
Mûködési
költségvetés
5
959,0
1
Személyi
juttatások
4
992,4
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
2
044,3
3
Dologi
kiadások
4
433,2
2
Magyar
Élelmiszer-biztonsági
Hivatal
136,3
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
63,6
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
16,9
3
Dologi
kiadások
46,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
9,8
3
Földhivatalok,
Földmérési
és
Távérzékelési
Intézet
1
Mûködési
költségvetés
1
506,2
1
Személyi
juttatások
508,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
165,8
3
Dologi
kiadások
831,6
4
Állami
Ménesgazdaság
293,5
1
Mûködési
költségvetés
119,1
1
Személyi
juttatások
74,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
20,5
3
Dologi
kiadások
324,3
2
Felhalmozási
költségvetés
7,0
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31081
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
5
Mezõgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
9
604,1
1
Mûködési
költségvetés
50,0
1
Személyi
juttatások
4
322,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
188,4
3
Dologi
kiadások
1
497,1
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
2
468,7
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
177,9
6
Mezõgazdasági
középfokú
szakoktatás
és
szaktanácsadás
intézményei
4
041,0
1
Mûködési
költségvetés
1
610,9
1
Személyi
juttatások
3
147,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
878,8
3
Dologi
kiadások
1
718,3
2
Felhalmozási
költségvetés
93,0
7
Közmûvelõdési
intézmények
488,1
1
Mûködési
költségvetés
107,0
1
Személyi
juttatások
313,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
84,8
3
Dologi
kiadások
197,2
8
Agrárkutató
intézetek
1
818,1
1
Mûködési
költségvetés
1
653,8
1
Személyi
juttatások
2
030,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
590,9
3
Dologi
kiadások
867,3
2
Felhalmozási
költségvetés
16,6
9
Agrármarketing-Centrum
167,3
1
Mûködési
költségvetés
11,0
1
Személyi
juttatások
117,6
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
31,7
3
Dologi
kiadások
29,0
10
Génmegõrzési
Intézmények
326,7
1
Mûködési
költségvetés
107,4
1
Személyi
juttatások
231,6
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
63,7
3
Dologi
kiadások
138,8
12
Országos
Meteorológiai
Szolgálat
685,6
1
Mûködési
költségvetés
1
087,0
1
Személyi
juttatások
835,7
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
245,9
3
Dologi
kiadások
641,6
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
0,4
2
Felhalmozási
költségvetés
11,0
1
Intézményi
beruházási
kiadások
40,0
2
Felújítás
20,0
3
Kölcsönök
3,0
3,0
13
Vízügyi
és
Környezetvédelmi
Központi
Igazgatóság
788,7
1
Mûködési
költségvetés
80,1
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31082
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
1
Személyi
juttatások
358,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
91,7
3
Dologi
kiadások
418,8
14
Nemzeti
park
igazgatóságok
3
000,7
1
Mûködési
költségvetés
3
279,3
1
Személyi
juttatások
2
421,4
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
680,1
3
Dologi
kiadások
2
317,1
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
581,8
2
Felújítás
279,6
15
Környezetvédelmi,
természetvédelmi
és
vízügyi
hatósági
szervek
5
086,8
1
Mûködési
költségvetés
3
833,5
1
Személyi
juttatások
5
155,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
435,8
3
Dologi
kiadások
2
090,6
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
238,6
16
Környezetvédelmi
és
vízügyi
igazgatóságok
11
142,6
1
Mûködési
költségvetés
2
888,1
1
Személyi
juttatások
8
776,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
2
340,2
3
Dologi
kiadások
2
791,2
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
123,2
17
Nemzeti
Földalapkezelõ
Szervezet
1
300,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
748,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
202,0
3
Dologi
kiadások
300,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
50,0
20
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
1
Beruházás
5
Regionális
viziközmû
rendszerek
állami
kötelezettségei
és
a
pályázati
fejlesztéséhez
szükséges
önerõ
50,0
50,0
7
Vízkárelhárítás
1
Vízkárelhárítási
mûvek
fejlesztése
és
állagmegóvása
500,0
500,0
9
Balatoni
regionális
víziközmû-hálózat
fejlesztése
50,0
50,0
19
EU
Víz
Keretirányelv
végrehajtásának
feladatai
100,0
100,0
20
Ivóvíz-minõség
javító
program
200,0
200,0
2
Környezetvédelmi
célelõirányzatok
1
Vízkárelhárítási
mûvek
fenntartása
922,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
200,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
56,4
3
Dologi
kiadások
665,6
2
Szigetközi
térség
vízügyi
feladatai
110,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
7,0
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31083
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1,9
3
Dologi
kiadások
101,1
3
Vizitársulatok
kezelésében
és
üzemeltetésében
lévõ
vizilétesítmények
fenntartása
4
600,0
4
600,0
5
Balaton
intézkedési
terv
és
nagy
tavaink
védelme
program
20,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
10,5
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
6,0
3
Dologi
kiadások
3,5
8
Víz-
és
környezeti
kárelhárítás
260,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
110,4
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
28,4
3
Dologi
kiadások
121,2
1
Vízügyi
feladatok
támogatása
348,0
348,0
9
Természetvédelmi
kártalanítás
17,8
17,8
10
Természetvédelmi
pályázatok
támogatása
568,1
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
96,7
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
27,7
3
Dologi
kiadások
207,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
68,8
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
156,1
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
11,8
11
Hulladék-kezelési
és
gazdálkodási
feladatok
39,5
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
17,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
4,9
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
17,3
12
Gazdálkodó
szervezetek
által
befizetett
termékdíj-visszaigénylés
1
620,0
1
620,0
13
Országos
Környezeti
Kármentesítési
Program
139,7
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
13,7
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
2,9
3
Dologi
kiadások
40,8
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
82,3
14
Állami
feladatok
átvállalása
a
Nemzeti
Környezetvédelmi
Program
megvalósításában
201,6
201,6
16
Az
illegális
hulladék-elhelyezés
felszámolásának
feladatai
50,0
50,0
17
Vízgazdálkodási
pályázatok
elõkészítése
és
támogatása
98,1
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
72,4
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
20,4
3
Dologi
kiadások
5,3
3
Agrár
célelõirányzatok
1
FAO
intézmények
finanszírozása
225,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
40,0
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31084
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
12,8
3
Dologi
kiadások
125,4
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
46,8
2
Agrárkutatás,
tanüzemek,
szakképzés
támogatása
400,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
178,5
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
48,0
3
Dologi
kiadások
173,5
3
Magán
és
egyéb
jogi
személyek
kártérítése
14,9
14,9
4
Határon
átnyúló
vidékfejlesztési
feladatok
támogatása
44,4
44,4
5
Tanyafejlesztési
Program
1
000,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
50,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
13,5
3
Dologi
kiadások
936,5
8
Ágazati
szakmai
szervezetek
és
képviseletek
támogatása
197,8
197,8
10
Parlagfû
elleni
védekezés
támogatása
1
Parlagfû
elleni
közérdekû
védekezés
végrehajtásának
támogatása
1
083,9
1
083,9
12
MVH
Integrált
Irányítási
és
Ellenõrzési
Rendszere
fejlesztése,
mûködtetése
2
000,0
1
Mûködési
költségvetés
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
500,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
1
500,0
13
Osztatlan
földtulajdon
kimérésének
költségei
250,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
125,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
34,0
3
Dologi
kiadások
91,0
15
Intézményi
feladatok
támogatása
773,6
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
342,7
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
74,1
3
Dologi
kiadások
296,8
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
60,0
16
Magyar
Agrárkamara
állami
feladatainak
támogatása
56,7
56,7
17
Állatorvosi
Kamara
állami
feladatainak
támogatása
12,0
12,0
18
Növényorvosi
Kamara
állami
feladatainak
támogatása
6,4
6,4
19
Állami
génmegõrzési
feladatok
támogatása
400,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
196,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
54,0
3
Dologi
kiadások
150,0
20
Hegyközségek
Nemzeti
Tanácsa
224,0
224,0
22
Bormarketing
és
minõség-ellenõrzés
1
500,0
1
500,0
25
Nemzetközi
Szervezetek
tagsági
díjai
348,0
348,0
4
Uniós
programok
kiegészítõ
támogatása
6
Méhészeti
Nemzeti
Program
560,0
560,0
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31085
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
7
Igyál
tejet
program
800,0
800,0
8
Egyes
speciális
szövetkezések
(TÉSZ)
támogatása
1
433,0
1
433,0
9
Egyes
állatbetegségek
megelõzésének
és
felszámolásának
támogatása
1
680,0
1
680,0
10
Uniós
Programok
ÁFA
fedezete
2
992,0
2
992,0
11
Iskolagyümölcs
program
511,0
511,0
12
Nemzeti
Diverzifikációs
Program
1
700,0
1
700,0
5
Nemzeti
támogatások
3
Állattenyésztési
feladatok
750,0
750,0
5
Vadgazdálkodás
támogatása
10,0
10,0
6
Nemzeti
Erdõprogram
3
Erdõfelújítás
323,8
323,8
4
Erdõtelepítés,
erdõszerkezet-átalakítás,
fásítás
315,5
315,5
5
Fenntartható
erdõgazdálkodás
támogatása
280,0
280,0
7
Fejlesztési
típusú
támogatások
130,0
1
Mûködési
költségvetés
3
Dologi
kiadások
45,0
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
85,0
8
Folyó
kiadások
és
jövedelem-támogatások
55
314,5
1
Mûködési
költségvetés
3
Dologi
kiadások
63,8
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
55
250,7
10
Nemzeti
agrár
kárenyhítés
4
000,0
2
000,0
2
000,0
6
Állat-
és
növénykártalanítás
1
000,0
1
000,0
7
Árfolyamkockázat
és
egyéb,
EU
által
nem
térített
kiadások
1
300,0
1
300,0
11
Vidékfejlesztési
és
halászati
programok
2
Ú
j
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program
(II.
NVT)
1
I
.
tengely:
A
mezõgazdaság
és
erdészeti
ágazat
versenyképességének
javítása
23
369,3
1
Mûködési
költségvetés
3
992,3
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
5
719,0
2
Felhalmozási
költségvetés
55
619,7
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
77
262,3
2
II.
tengely:
A
környezet
és
a
vidék
fejlesztése
14
119,0
1
Mûködési
költségvetés
42
855,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
55
095,0
2
Felhalmozási
költségvetés
6
321,2
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
8
200,2
3
III.
tengely:
Az
életminõség
javítása
a
vidéki
területeken
és
a
diverzifikáció
ösztönzése
9
150,3
1
Mûködési
költségvetés
1
263,8
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
1
733,9
2
Felhalmozási
költségvetés
22
637,0
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
31
317,2
4
IV.
tengely:
Leader
programok
1
285,4
1
Mûködési
költségvetés
3
339,4
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
4
465,9
2
Felhalmozási
költségvetés
555,7
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
714,6
5
Technikai
segítségnyújtás
7
677,5
5
677,5
2
000,0
3
Halászati
Operatív
Program
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31086
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
1
Akvakultúra,
belvízi
halászat
és
a
halászati
és
akvakultúra
termékek
feldolgozása
és
forgalmazása
(II.
tengely)
2
510,0
1
882,5
627,5
2
Közös
érdekeket
célzó
intézkedések
(III.
tengely)
915,6
686,7
228,9
3
Technikai
segítségnyújtás
(V.
tengely)
174,4
130,8
43,6
13
EU
tagságból
eredõ
feladatok
300,0
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
192,9
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
93,7
3
Dologi
kiadások
13,4
14
Fejezeti
tartalék
1
Fejezeti
általános
tartalék
135,8
135,8
1–20.
cím
összesen:
360
596,2
170
923,5
189
672,7
21
Központosított
bevételek
1
Erdészeti
bevételek
1
Erdõfenntartási
járulék
áthúzódó
befizetése
10,0
2
Erdõvédelmi
és
erdõgazdálkodási
bírság
200,0
3
Erdõvédelmi
járulék
50,0
2
Termõföld
védelmével,
hasznosításával
kapcsolatos
bevételek
1
Földvédelmi
járulék
3
000,0
2
Földvédelmi
és
talajvédelmi
bírság
50,0
4
Halgazdálkodási
bevételek
1
Állami
halász-
és
horgászjegyek
díja
200,0
2
Halászati
haszonbérleti
díj
20,0
3
Halvédelmi
bírság
10,0
5
Vadgazdálkodási
bevételek
1
Állami
vadászjegyek
díja
585,0
2
Hatósági
eljárási
díj,
trófea
bírálat
60,0
4
Vadkísérõjegy
és
üzemterv
szolgáltatás
30,0
5
Vadvédelmi
bírság
25,0
7
Környezetvédelmi
támogatások
visszatérülése
429,0
8
Bírságok
1
Légszennyezési
bírság
50,0
2
Veszélyes
hulladék
bírság
10,0
3
Zaj-
és
rezgésvédelmi
bírság
10,0
4
Természetvédelmi
bírság
15,0
9
Termékdíjak
1
Gumiabroncs
termékdíjak
500,0
2
Csomagolóeszközök
termékdíja
10
200,0
3
Akkumulátorok
termékdíja
300,0
4
Kenõolajok
termékdíja
6
200,0
5
Reklámhordozó
papírok
termékdíja
2
000,0
6
Elektromos
és
elektronikai
berendezések
termékdíja
2
000,0
10
Vízkészletjárulék
12
000,0
XII.
fejezet
összesen:
360
596,2
208
877,5
189
672,7
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31087
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
XIII.
HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM
1
Honvédelmi
Minisztérium
1
Honvédelmi
Minisztérium
igazgatása
5
202,6
1
Mûködési
költségvetés
5,9
1
Személyi
juttatások
3
544,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
915,8
3
Dologi
kiadások
735,7
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
13,0
2
Egyéb
HM
szervezetek
12
618,6
1
Mûködési
költségvetés
106,1
1
Személyi
juttatások
4
478,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
076,2
3
Dologi
kiadások
6
836,3
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
333,9
3
Kölcsönök
95,4
95,4
3
H
M
Fegyverzeti
és
Hadbiztosi
Hivatal
96
818,8
1
Mûködési
költségvetés
3
206,2
1
Személyi
juttatások
5
331,2
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
206,8
3
Dologi
kiadások
81
400,5
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
13,3
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
10
239,6
2
Felújítás
1
833,6
3
Kölcsönök
700,0
700,0
2
Magyar
Honvédség
1
Honvéd
Vezérkar
közvetlen
szervezetei
21
679,8
1
Mûködési
költségvetés
332,0
1
Személyi
juttatások
14
485,9
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
3
430,4
3
Dologi
kiadások
4
025,5
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
70,0
2
M
H
ÖHP
és
alárendelt
szervezetei
80
910,4
1
Mûködési
költségvetés
1
053,0
1
Személyi
juttatások
57
149,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
12
666,2
3
Dologi
kiadások
11
628,2
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
383,2
2
Felhalmozási
költségvetés
3
Egyéb
intézményi
felhalmozási
kiadások
136,0
3
Katonai
Nemzetbiztonsági
Szolgálatok
1
Katonai
Felderítõ
Hivatal
9
492,1
1
Mûködési
költségvetés
28,3
1
Személyi
juttatások
5
194,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
233,2
3
Dologi
kiadások
3
037,1
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
18,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
38,0
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31088
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
2
Katonai
Biztonsági
Hivatal
2
771,7
1
Mûködési
költségvetés
3,3
1
Személyi
juttatások
1
976,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
487,1
3
Dologi
kiadások
294,5
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
7,3
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
10,0
4
Zrínyi
Miklós
Nemzetvédelmi
Egyetem
3
524,3
1
Mûködési
költségvetés
905,1
1
Személyi
juttatások
2
705,6
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
588,4
3
Dologi
kiadások
1
124,2
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
11,2
5
Katonai
Ügyészségek
1
197,5
1
Mûködési
költségvetés
1,6
1
Személyi
juttatások
882,3
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
227,2
3
Dologi
kiadások
86,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
3,6
6
Honvédkórház
Állami
Egészségügyi
Központ
3
455,4
1
Mûködési
költségvetés
13
269,6
1
Személyi
juttatások
9
827,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
2
412,7
3
Dologi
kiadások
4
442,3
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
42,9
8
Fejezeti
kezelésû
elõirányzatok
1
Beruházás
5
Központilag
kezelt
lakástámogatási
elõirányzatok
300,0
300,0
2
Ágazati
célelõirányzatok
1
Válságkezelõ
és
békemûveletek
keretében
felajánlott
alegységek
(NRF
és
Battle
Group)
100,0
100,0
3
Társadalmi
szervek
támogatása
1
Honvédszakszervezet
(HOSZ)
4,5
4,5
2
Honvédségi
Dolgozók
Szakszervezete
(HODOSZ)
4,5
4,5
3
Bajtársi
Egyesületek
Országos
Szövetsége
(BEOSZ)
4,0
4,0
5
Magyar
Hadtudományi
Társaság
(MHTT)
5,5
5,5
6
Társadalmi
szervek
pályázati
támogatása
50,0
50,0
7
Honvédség
és
Társadalom
Baráti
Kör
(HTBK)
Országos
Szövetsége
5,0
5,0
8
Honvédségi
Nyugdíjas
Klubok
(HNYK)
Országos
Szövetsége
4,0
4,0
9
Magyar
Tartalékosok
Szövetsége
(MATASZ)
2,5
2,5
10
Magyar
Ellenállók
és
Antifasiszták
Szövetsége
(MEASZ)
0,5
0,5
11
Magyar
Huszár
és
Katonai
Hagyományõrzõ
Szövetség
(MHKHSZ)
8,0
8,0
13
Budapesti
Honvéd
Sportegyesület
támogatása
110,0
110,0
14
Honvéd
Sportegyesületek
Országos
Szövetsége
támogatása
8,5
8,5
15
Hadirokkantak,
Hadiözvegyek
és
Hadiárvák
Országos
Nemzeti
Szövetsége
támogatása
2,0
2,0
17
Honvéd
Kulturális
Egyesület
(HKE)
támogatása
4,0
4,0
18
Magyar
Atlanti
Tanács
(MAT)
részére
nyújtott
támogatás
3,0
3,0
5
Nonprofit
korlátolt
felelõsségû
társaságok
támogatása
5
330,0
5
330,0
6
Katonai
Emlékpark
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
(Pákozdi
Katonai
Emlékhely)
támogatása
5,0
5,0
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
31089
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
background image
25
Hozzájárulás
a
NATO
Biztonsági
Beruházási
Programjához
3
637,2
3
637,2
39
Alapítványok,
közalapítványok
támogatása
1
Magyar
Futball
Akadémia
Alapítvány
támogatása
50,0
50,0
2
M
H
Szociálpolitikai
Közalapítvány
által
ellátott
feladatok
támogatása
53,8
53,8
3
Hozzájárulás
a
hadigondozásról
szóló
törvényt
végrehajtó
közalapítványhoz
3
200,0
1
Mûködési
költségvetés
3
Dologi
kiadások
2,0
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
3
198,0
40
Nemzetközi
tagdíjak,
tagdíj
jellegû
befizetések
1
Hozzájárulás
a
NATO
költségvetéséhez
4
420,2
4
420,2
2
Hozzájárulás
az
EU
védelmi
célú
közös
finanszírozású
védelmi
alapjaihoz
450,0
450,0
41
Nemzetközi
egyezményekben
elõírt
kötelezettségek
alapján
kötendõ
közoktatási
megállapodás
feladatai
21,0
21,0
3
Fejezeti
tartalék
24,7
24,7
XIII.
fejezet
összesen:
275
185,6
20
006,5
255
179,1
XIV.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
1
Belügyminisztérium
igazgatása
3
361,7
1
Mûködési
költségvetés
25,5
1
Személyi
juttatások
2
241,0
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
553,3
3
Dologi
kiadások
577,7
5
Egyéb
mûködési
célú
kiadások
7,6
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
7,6
2
Rendvédelmi
Szervek
Védelmi
Szolgálata
3
845,5
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
2
541,5
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
664,3
3
Dologi
kiadások
448,8
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
130,9
2
Felújítás
60,0
4
Terrorelhárítási
Központ
12
764,0
1
Mûködési
költségvetés
123,0
1
Személyi
juttatások
5
540,9
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
511,6
3
Dologi
kiadások
1
900,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
3
344,0
2
Felújítás
590,5
5
Büntetés-végrehajtás
41
012,5
1
Mûködési
költségvetés
2
607,6
1
Személyi
juttatások
23
320,8
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
5
193,8
3
Dologi
kiadások
14
735,9
4
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
2,7
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
309,2
Cím-
szám
Al
-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elõir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elõir.-
szám
Cím-
név
Al
-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elõir.-
csop.-
név
FEJEZET
2011.
évi
elõirányzat
Kiemelt
elõirányzat
neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás
31090
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y
2009. évi 200. szám
background image
2
Felújítás
57,7
3
Kölcsönök
108,0
108,0
6
B
M
Rendészeti
Vezetõképzõ
és
Kutatóintézet
393,5
1
Mûködési
költségvetés
1
Személyi
juttatások
217,9
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
52,6
3
Dologi
kiadások
106,2
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
12,0
2
Felújítás
4,8
7
Rendõrség
222
723,1
1
Mûködési
költségvetés
5
298,1
1
Személyi
juttatások
146
096,4
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
37
681,3
3
Dologi
kiadások
40
127,2
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
3
711,7
2
Felújítás
404,6
8
Alkotmányvédelmi
Hivatal
7
364,3
1
Mûködési
költségvetés
27,4
1
Személyi
juttatások
5
084,1
2
Munkaadókat
terhelõ
járulékok
1
384,1
3
Dologi
kiadások
868,0
2
Felhalmozási
költségvetés
1
Intézményi
beruházási
kiadások
55,5
3
Kölcsönök
20,0
20,0
9
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
15
655,1
1
Mûködési
költségvetés
147,6
1
Személyi
juttatások
9
556,1