57-14-Berszamfejtest-erinto-valtozasok-2011.doc

57-14-Berszamfejtest-erinto-valtozasok-2011.doc — Microsoft Word Document, 4123Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

0x08 graphic
0x08 graphic

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ

VÁLTOZÁSOK 2011


LTOZÁSOK 2011.ÉVRİL

SZEMÉLYI VEDELEMADÓ

Egykulcsos SZJA

2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve 20,32 százaléknak felel meg a korábbi - a 17 százalékos alsó kulccsal számolt - 21,59 százalék helyett. A 16 százalékos adómértéket kell alkalmazni az összevont adóalapra, továbbá valamennyi külön adózó jövedelemre - az ingó és ingatlan vagyon átruházásából, béren kívüli juttatásokból, tıkejövedelembıl (kamatjövedelembıl, osztalékból, árfolyamnyereségbıl, ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl) keletkezı, illetve egyéb, kamatkedvezménybıl, nyereménybıl származó jövedelmekre -is.

Bruttó havi bér

160 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

Nettó bér 2010

113 376 Ft

100%

185 490 Ft

100%

274 300 Ft

100%

Nettó bér 2011 (gyerek nélkül)

111 588 Ft

98%

186 540 Ft

101%

310 900 Ft

113%

Nettó bér 2011 (1 gyerek)

121 588 Ft

107%

196 540 Ft

106%

320 900 Ft

117%

Nettó bér 2011 (2 gyerek)

131 588 Ft

116%

206 540 Ft

111%

330 900 Ft

121%

Nettó bér 2011 (3 gyerek)

132 000 Ft

116%

247 500 Ft

133%

409 900 Ft

149%

Adóterhet nem viselı járandóság

Megszőnik az adóterhet nem viselı járandóság fogalma. Ez a korábbi szabályok szerint olyan adóköteles jövedelmet jelentett, amelyet az összes jövedelem kiszámítása során figyelembe kellett venni, de a rá jutó adót nem kellett megfizetni, viszont magasabb adósávba tolhatta a magánszemély jövedelmeit.

Mivel az adóterhet nem viselı járandóság ezentúl adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (ldául

GYES, nyugdíj összege) az összevont adóalap mellapításakor nem kell figyelembe venni.

A hallgatói munkadíj munkaviszonyból származó jövedelemként a magánszemély adóköteles jövedelmének


számít. Így a hallgatói munkadíj az összevont adóalap

részeként adójóváírás, családi és egyéb kedvezmények


0x08 graphic
érvényetésére, továbbá járulékalapként TB ellátásokra és szollati idı szerzésére jogosít.

Adójóváís

Az adójóváírás a r adóalap-kiegészítéssel növelt összegének (a szuperbruttósított rnek) 16 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb 12 100 forint vente legfeljebb 145 200 forint). Teljes egésben akkor érvényethetı, ha a manszemély összes jövedelme az adóévben nem haladja meg a 2 millió 750 ezer forintot. Ha meghaladja, a meghaladó rész 12 százalékával ckkenteni kell az adóalap-kiegészítéssel növelt bér 16 százalékát, de legfeljebb 145 200 forintot, így évi 3 960 ezer forint jövedelem lött már nem érvényethetı adójóváírás.

A munkálta az adóelılegnél akkor veheti figyelembe az adójóváírást, ha a magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy az adóévben mástól nem szerez az összjövedelembe számí jövedelmet.


Családi kedvezmény

A családi kedvezmény ezentúl már egy gyermek után is érvényethetı és megszőnik a jogosultg felsı jövedelemkorlátja is. A kedvezményt adóalap-kedvezményként lehet érvényeteni a korábbi adókedvezmény


helyett. A családi kedvezményt a házastársak együtt -

vagy közülük a keresı - vehetik igénybe. Egy és két


eltartott esetén havonta 10 000 Ft, három - és több gyermekeseknél pedig 33 000 forint adóckkentést jelent gyermekenként.

- Családi kedvezményt érvényethet a kedvezményezett eltartottak után az:

- aki családi pótkra jogosult

- a randós nı és a vele közös háztartásban élı házastársa (a fogantatásnak 91.napjától a megszületéséig)

- a családi pótkra saját jogán jogosult gyermek (személy)

Egy kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény egyszer vehetı igénybe, de a kedvezmény megosztható a jogosulttal közös háztartásban élı házastárssal, élettárssal. A családi kedvezmény az adóbevallásban


(munkáltatói adómegállapításban) attól függetlel oszt

a meg a szülık között, hogy év közben, az adóelıleg


mellapításakor melyiküknél milyen mértékben vették figyelembe.

Adókedvezmények

Átmeneti rendelkesek alapján még érvényethetı adókedvezmények utoljára a 2015vi adóval szemben számolhat el. Ilyen, úgynevezett átzódó kedvezmény a tandíjnak, a felnıttképzés díjának halasztott kedvezménye, illetve a lakáscélú hitel törlesztése miatt igénybe vehetı kedvezmény.

Az önkéntes kölcnös nztárakba, valamint a nyugdíj-elıtakakossági számlákra a tag által befizetett összeg


adókedvezménye 30 százalékról 20 százalékra ckken.

Nem változott, hogy az önsegélyezı nztári egyéni


befizetések után továbbra is jövedelemkorlát figyelembe vétele nélkül vehetı igénybe kedvezmény. Önkéntes nyugdíjpénztár esetében az adóévben legfeljebb 100 000 forint (nyugdíjkorhatárukat

2020. január 1. elıtt elérıknél 130 000 forint), önkéntes kölcnös egészségnztárba és önsegélyezı nztár esetében az adóévben 120 000 forint (nyugdíjkorhatárukat

2020. január 1. elıtt elérıknél 130 000 forint), a kétfajta nztárba együttesen legfeljebb az adóévben 120 000 forint (nyugdíjkorhatárukat 2020. január 1. elıtt elérıknél 150 000 forint) az adókiutalás.

Az önsegélyezı nztárban legalább két évre lekötött vagy prevencs szolltatásra fordított összegek után 10 százalékos adókedvezmény érvényethetı, már 2010-re is. Az összeghatárok az elızı évhez képest ltozatlanok maradnak.

Adónyilatkozat


A magánszemély adóbevallás helyett adónyilatkozatot adókötelezettsége teljetésekor.

Adónyilatkozatot tehet, aki

nyújthat be az adóhatósághoz, elıször a 2011vi


0x08 graphic
0x08 graphic

- kizárólag egy munkáltatótól származó jövedelemmel rendelkezik

- családi kedvezményt nem kíván megosztani

- nem rendelkezik önkéntes kölcnös pénztárakról (ÖNYP, NYESZ)

- összes jövedelme nem haladja meg a 2 750 000 Forintot, vagy nem érvényet adójóváírást

Ingatlan-bérbeadás

A magánszemélynek az ingatlan-rbeadásból származó jövedelmét - ha nem egyéni vállalkozóként bérbeadó - minden esetben összevont adóalap részeként kell tekintenie, és önálló tevékenységbıl származó jövedelemként kell adóznia utána. Megszőnik tehát a lasztási lehetıség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem külön adózására.


Béren kívüli juttatások - Egyes meghatározott juttatások 2011.

Béren kívüli juttatások

Fizetendı közteher: az adó alapja a juttatás értékének 19%-os kiegészítéssel növelt összege (szuperbruttó); az szja mértéke pedig 16%, amely ténylegesen 19,04% szja.

Meleg étkeztetés, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosí utalny 18.000 Ft/hó/fı

Üdülési csekk a minimálbér összegének erejéig/év

Iskolakezdési támogatás minimálbér 30%-a/év/gyerek

Önkéntes Nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulása minimálbér 50%-ig

(visszamenılegesen maximum 3 hónapig számolha el)

Egészségpénztár munkáltatói hozzájárulása minimálbér 30%-a

Internet költségtérítés már nem adómentes; kedvezményes adózással 5.000 Ft/hó erejéig téríthetı

helyi utazási bérletre a társas llalkozásban személyesen közremőködı tag is jogosult

Schenyi Pihenı rtya (SZÉP kártya) maximum 300.000 Ft-ot utalhat.

Nyilatkoztatás

A dolgozót nyilatkoztatni kell, hogy a nevezett béren kívüli juttatásokban más munkáltatónál/kifizetınél nem szesül. Az esetlegesen helytelenül kitöltött nyilatkozat a dolgozó felelıssége.

Adómentes juttatások

Vissza nem térítendı lakáscélú felhasználás

beutazási költség

védıoltás

elemi kár, katasztrófa esetén nyújtott segély

sportrendezvényre belépıjegy vagy bérlet 50.000 Ft/fı/év

Egyes meghatározott juttatások

Fizetendı közteher: az adóalap a juttatás értékének 19%-os kiegészítéssel növelt összege (szuperbruttó), az szja mértéke pedig 16%, amely ténylegesen 19,04% szja + 27% Eho

(a 27%-os Tb-járulékfizetés megszőnik)

Természetbeni juttatás fogalma megszőnik, az új elnevezés: egyes meghatározott juttatások, amelyek a következık:

üzleti partner vendéglátása vagy ehhez kapcsolódó egyéb szolltatás

cégtelefon magáncélú használata

csoportos biztosítások adóköteles díja

az értékhatárt meghaladó mértékben adott béren kívüli juttatás

csekély érté ajándék vente háromszor, alkalmanként a minimálbér 10%-ig adható)

reprezentác, üzleti ajándék adómentes határát meghaladó összeg

(az üzleti ajándék értékhatára: alkalmanként legfeljebb a minimálbér 25%-a)

reklámcélú ajándék, melynek egyedi értéke nem haladhatja meg a minimálbér 1%-át

Társadalombiztosítás 2011 fıbb változásai

Járukminimum

2011- tıl nincs minimum járulékalap. A járulékok alapját 2011-tıl a ténylegesen kifizetett jövedelem, de legalább a tárgyhavi minimálbér (78.000 Ft) képezi. Megszőnik a minimálbér kétszeresére vonatkozó


járulékfizetési kötelezettség és a fıállású vállalkozóra

irányadó, a tevékenységre jellemzı kereset ("TEJEKE")


0x08 graphic
utáni járulékfizetési szabály. Ezután a minimális járulékalap az egyszeres minimálbér, illetve a középfokú végzettséget igénylı llalkozói tevékenység esetén a garantált bérminimum összege.


A nem biztosítottak havi egészségügyi szolltatási járuléka 4950 forintról 5100 forintra nı. A hallgatói munkadíj után TB járulékot kell fizetni, ami egyúttal TB ellátásra jogosít.

2011. évi járukok: egyéni nyugdíjjárulék mértéke 9,5%-ról 10%-ra emelkedik, az egyéni egészségbiztosítási és munkaerıpiaci járulék (7,5%) és a munkáltatói társadalombiztosítási járulék (27%) mértéke nem ltozik. Az egyéni nyugdíjjáruk-alap fizetés felsı határa rhatóan 7 665 000 Ft (azaz napi 21 000 Ft), a munkáltatói társadalombiztosítási járuléknak továbbra sincs felsı korlátja.

Magánnyugdíjpénztárak 2011

A magánnyugdíjnztári tagoktól 2010. november 1. és 2011. december 31. között 9,5 %-os egyéni nyugdíj- biztosítási járulékot vonnak (nem pedig 8 %-os tagdíjat és 1,5 %-os nyugdíj-biztosítási járulékot). Ez idı alatt


ezeket az összegeket az adóhatóság az állami nyugdíjkasszákhoz.

Nyugdíjbiztosítási Alapba továbbítja, nem pedig a


2011. január 31-ig kell eldönteniük a nztártagoknak, hogy átlépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe. A kormány által tervezett szabályozás szerint azoknak a tagoknak kell majd nyilatkozatot tenniük, akik a magánpénztáruknál kívánnak maradni a jövıben is.

Aki nem nyilatkozik, az automatikusan visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe, és magán-nyugdíjpénztári tagsági viszonya megszőnik. Az egyéni számlán felhalmozott vagyonát pedig a nztárnak át kell adni, az állami szerv szére. A továbbiakban a tag már csak az államtól kaphat nyugdíjat. Az állami rendszerbe átlépık megtakarításait egyéni számlán vezetik majd, a megtakarítás pedig örökölhetı lesz. Azok a magán- nyugdíjnztári tagok, akiknek pozitív reálhozamuk volt, úgy léphetnek majd át az állami nyugdíjrendszerbe,


hogy megtartják a pozitív hozamot. Azok a tagok,

akik a man-nyugdíjnztári tagságukkal veszteséget


szenvedtek, az állami rendszerbe történı átlépés esetén kompenzálja az állam, és nyilvántartja ıket úgy, mintha az állami nyugdíjrendszerben lettek volna.


Aki nem kíván visszalépni, annak nyilatkoznia kell

tagsági jogviszonya fenntartásának szándékáról, ezt


személyazonosságának ellenırzése ljából személyesen, a Nyugdíjbiztotási Alap kezeléséért felelıs nyugdíjbiztosítási szervnél (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) kell megtennie. A tagok eddig befolyt tagdíját a jogszabályok szerint a pénztárak továbbra is kezelik, a vagyon továbbra is kamatozik a tagok


egyéni számláján, a kiválasztott portfólióban. 2011.

december 1-jétıl kezdıdıen a társadalombiztosítási


nyugdíjrendszerben további szolgálati idıt nem szerez, és az ezt követıen szerzett keresete, jövedelme a társadalombiztosítási nyugellátások mellapítása során nem vehetı figyelembe, azonban a szoclis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. §-ában meghatározott feltételek szerint az idıskoak járakára lehet jogosult.


A magánnyugdíjnztár csak a tagdíj befizetéseket

győjti. A munkaadók által befizetett 24 százalék


nyugdíjjárulék viszont az államhoz kerül, ez azt jelenti, hogy aki a mannztári rendszerben marad, az 24 százalékos befizetése után nem lesz jogosult az állami nyugdíjra, vagyis a nyugdíjbefizetéseinek 70 százalékát elveszíti, ezzel kiesik az állami szolidaritás rendszebıl.

Járuk kedvezmények

A munkáltatók által igénybe vehetı járukkedvezményt a START EXTRA és a START PLUSZ kártyát legkésıbb

2011. december 31-ig lthatják ki a munkavállalók, és ezek alapján a munkálta 2013. december31-ig veheti igénybe.

Új szabály, hogy ha egy gyermekgondozási szabadságról (GYED, GYES) visszatérı dolgozójának munkaköt két párhuzamosan részmunkaidıs foglakoztatásával tölti be, akik után járulékkedvezményt vehetnek igénybe, a


kedvezmény mérték munkavállalónként csak 20% lehet mérték legfeljebb 3 évig alkalmazható.

Harmadik országbeli munkavállalók járukfizetése

a maximum 27% helyett. A ckkentett nyugdíjjárulék


Jelenleg nem kell járulékot fizetnie Magyarországon szerzett jövedelem után, annak a harmadik országbeli külldön biztosított munkavállalónak, aki Magyarországon is munkát végez.


0x08 graphic
BDO Magyarország - Könyvelı és Bérsmfejtı Kft.

rlevél 2010. December 5


0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Az új szabály szerint ez a menteség csak két évig áll fenn, ennél hosszabb Magyarországi munkavégzés esetén már járulékfizetésre kötelezet válik. Ha valaki mentsül, és késıbb ismét Magyarországra jön dolgozni, a munkavégs befejezése után leghamarabb 3 év elteltével végezhet ismét járulékmentesen munkát.

Egészségbiztosítási ellátások

A munkavállalót fizetés nélküli szabadg illeti meg a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából. Fizetés nélküli szabadg ideje alatt a munkavállaló biztosítása csak addig áll fenn, amíg szére az ellátást ténylegesen folyósítják.

2011-tıl új munkaviszony létetése esetén a kezdés napján bekövetkezett baleseti táppénz a dolgozónak csak akkor folyósítható, ha a munkavállaló a munkát az elsı napon ténylegesen meg is kezdte, tehát a munkába menet közben történı balesetekre baleseti táppénz nem jár.

A terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet legkorábban a szülésrha idıpontját megelızı harmincadik naptól lehet benyújtani.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély,

illetve, az annak megfelelı idıtartam lejártát megelızı harmincadik naptól lehet benyújtani.

Gyermekápolási táppénz annak a szülınek jár, aki a gyermeket a saját háztartásában neveli. Errıl az ellátást igénylı szülınek írásban kell nyilatkoznia.

A gyermekgondozási segély ismét a gyermekek három éves koráig folyósítható.

Új fogalom a családtámogatás területén az örökbefogadó gyes.

Aki egészséges gyermeket fogad örökbe, annak a gyest 6 hónappal tovább folyósítják annak elısetése érdekében, hogy a gyermek alkalmazkodni tudjon az új életkörülményeihez.

A családi pótk egyezség vagy bírói ítélet alapján 50-50%-ban megosztható.

lföldi keresıképtelenséggel kapcsolatban új elıírás, hogy ha a magyar biztosított az Európai Unió területén kerül keresıképtelen állományba és errıl eredeti orvosi igazolást hoz, a magyar foglalkoztatónak ezt el kell fogadnia. Az orvosi igazolás alapján pénzbeli ellátásra lesz jogosult.

Az Egészségbiztosí a foglalkoztatókat a hnyzó vagy pótló adatszolltatás teljetésére szólítja fel, amely elmulasztása esetén bírságot szabhat ki. A szankciók területén új ltozás, hogy a bírg legkisebb mértékét

10.000 Ft-ra ckkentették.

l í l lÖsszeállításunk figyelemfelhívó jellegő és

nem


helyetteti az ügyletek szletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat!

BDO Magyarország nyvelı és Bérszámfejtı Kft.

1126 Budapest, Nagy Jenı u. 10.

Telefon:

+36 1 235-30-10

+36 1 235-30-90

Hajnal Péter- Partner, ügyvezetı peter.hajnal@bdo.hu

Szente Gyöngyi - rszámfejtés csoportvezetı gyongyi.szente@bdo.hu


Fax:

+36 1 266-64-38


0x08 graphic

E-mail: office@bdo.hu

Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelısséget vállalni. nyvesi és bérszámfejtési szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlel irodánkat.

Ezt az összefoglalót a www.munkaugyiblog.hu-ról töltötte le.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

H r e 2010. December 6

BDO Magyarország - Könyve ı és Bérsmfejtı Kft.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

-

BDO Magyarország - Könyvelı és Bérsmfejtı Kft.

rlevél 2010. December

2

BDO Magyarország - Könyvelı és Bérsmfejtı Kft.

rlevél 2010. December

4

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek